Nämä ohjeet on laatinut Vantaan Reserviläiset ry (VaRes), mikä on eräs pk-seudun aktiivisimmista toimijoista ampumaurheilussa. Nimensä mukaan, VaRes toimii ampumaurheilun lisäksi myös vapaaehtoisen maanpuolustuksen saralla. Siksi ohjeet liittyvät myös reserviläisaseisiin, eli niihin ”isolippaisiin” jotka pantiin 2019 aselaissa luupin alle EU-direktiivin potkimana. Mutta tiedotteesta löytyy asiaa jokaiselle uudelle potentiaaliselle ampuma-aseluvan hakijalle ja olemassa olevien lupien haltijoille. Harrastuneisuuden todistamiskysymys otetaan myös esiin. Lainaukset VaRes-tekstistä kursiivilla.

”Uusi ampuma-aselaki astui voimaan 15.7.2019. Vastoin valitettavan yleistä käsitystä, ampuma-aselupia myönnetään kuten ennenkin, kunhan käyttötarkoitus on perusteltu. Uuden lain mukana tuli lisää vaatimuksia yleisesti luvanhakuun liittyen ja etenkin tietyntyyppisten aselupien suhteen. Kaikista näistä lisää infoa alempana.”

”Aseluvan haun vaatimukset reserviläiselle”

• Hyväksytty käyttötarkoitus -> ampumaurheilu- ja harrastus tai vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain (556/2007) 2 §:n 2 momentissa tarkoitettuna sotilaallisia valmiuksia palvelevana koulutuksena annettavan ampumakoulutuksen järjestäminen tai osallistuminen
• 1 vuosi / 2 vuotta harrastamista käytetyllä asetyypillä. 1 vuosi kiväärillä tai 2 vuotta pistoolilla. Tämä todistetaan ampuma-asekouluttajan (AAK) antamalla todistuksella. (Lisää AAK-todistuksista alempana)
• Haettaessa ERVA-lupaa ns. pitkien, eli normaalien lippaiden käyttöä varten, tulee luvanhakijan olla kuulunut ampumaseuraan luvanhakua edeltäneet 12kk. (Lisätietoa ERVA-luvista alempana)
• Ikäraja pitkissä aseissa (kivääri) 18-vuotta / KAIKKI ERVA-luvat ja lyhyet aseet (pistoolit) 20-vuotta

”Ampuma-asekouluttajan (AAK) todistus”

”Luvan haun yhteydessä tulee hakijan toimittaa poliisilaitokselle ampuma-asekouluttajan todistus harrastuneisuudesta samalla tavalla kuin tähänkin asti. Uuden lain voimaantulon jälkeen tämä koskettaa myös pitkiä aseita. Lyhyitä aseita varten harrastusvaatimus on sama kuin ennen, 2 vuotta ja 10 kertaa. Pitkillä aseilla 1 vuosi ja 5 kertaa.
• Pääosin vain ruutiaseilla tapahtunut harjoituskerta lasketaan (joitain poikkeuksia on, tarkemmat tiedot AAK:lta)
• AAK kirjoittaa todistuksia harrastuneisuudesta tai harrastuneisuuden jatkumisesta. (EI JÄSENYYSTODISTUKSIA)”

”Alle vielä listattu lyhyesti mitä mikäkin lupatyyppi vaatii, että todistus voidaan kirjoittaa:
Pistooli, pienoispistooli, revolveri, pienoisrevolveri Ja ns. ERVA-pistooli (yli 20 ptr lippaat)
• Harrastuneisuutta vähintään 24 kk (2 vuotta).
• Harrastuskertoja vähintään 10 kpl.
• Harrastuskertojen tulee ajoittua tasaisesti 2 vuoden ajalle. Jos harrastuskertojen välissä on yli 4 kk, ei todistusta voida kahdelta vuodelta kirjoittaa.
• Ensimmäisen ja viimeisen harrastuskerran välissä oltava vähintään 24 kk.
Kivääri (ei pienoiskivääri) ja ns. ERVA-kiväärit (yli 10 ptr lippaat)
• Harrastuneisuutta vähintään 12 kk (1 vuosi)
• Harrastuskertoja vähintään 5 kpl
• Harrastuskertojen tulee ajoittua tasaisesti 1 vuoden ajalle. Jos harrastuskertojen välissä on yli 3 kk, ei todistusta voida kirjoittaa.
• Ensimmäisen ja viimeisen harrastuskerran välissä oltava vähintään 12 kk.

Haulikolle ja pienoiskiväärille ei kirjoiteta todistuksia. Ampuma-aselaki ei velvoita todistusta ampuma-asekouluttajalta edellä mainittuihin aselupiin.”

Kuinka pyytää AAK-todistus?

”Vantaan Reserviläiset ry:n jäsen voi pyytää AAK-todistusta toimittamalla harrastusmerkintänsä/ampumapäiväkirjansa pdf-muodossa ja kronologisessa järjestyksessä, omat yhteystiedot, syntymäaika ja jäsennumero sähköpostilla osoitteeseen

    aseluvat@vantaanreservilaiset.fi

Yhdistyksen ulkopuolisille AAK-todistus maksaa 40€. Toimita tällöin myös kuittikopio suoritetusta maksusta, kun saat AAK:ta vahvistuksen todistuksen kirjoittamisen edellytysten täyttymisestä.

Huomio! Käsittelyaika todistuksissa min. 1 viikko! Kun lähetät pyynnön AAK-todistuksesta, varmista että käyntikertoja on tarpeeksi ja riittävän pitkältä ajalta. Määrät ja ajat lukevat yllä!”

– – – –

Lisäksi tiedotteessa annetaan lisätietoja ERVA-lupien hakemiseen, eli niihin ”suurilippaisisiin”. Lisätietoja voi katsoa Vantaan Reserviläisten kotisivuilta:
https://vantaanreservilaiset.fi/
facebook
https://www.facebook.com/vantaanreservilaiset/

Sitten todellinen (tuleva) kuuma peruna eli

Harrastuneisuuden jatkuvuuden osoittaminen

”Ampuma-aselain 53 a §:n mukaan luvanhaltijan tulee osoittaa harrastuksensa jatkuminen. Kyseisen pykälän perusteella luonnollisen henkilön, jolla on ampumaurheilua ja -harrastusta varten pistoolin, pienoispistoolin, revolverin, pienoisrevolverin, ERVA-pistoolin tai ERVA-kiväärin toistaiseksi voimassa oleva hallussapitolupa tai aselupa, on viiden vuoden kuluttua luvan antamisesta ja tämän jälkeen viiden vuoden välein toimitettava lupaviranomaiselle ampuma-asekouluttajan (AAK) antama todistus ampumaurheilun ja -harrastuksen aktiivisesta harrastamisesta. Tämä ei koske luvanhaltijoita, joiden hallussapitolupaa koskeva hakemus on jätetty ennen lain voimaantuloa eli ennen 13.6.2011.”

Poliisin tulkinnan mukaan myös itselataavan haulikon ja itselataavan pienoiskiväärin (myös 17 HMR) luvanhaltijan on todistettava harrastuneisuutensa 5 vuoden välein.

”Käytännössä harrastaminen osoitetaan edeltävän vuoden (12 kk) vähintään neljän harrastuskerran todentamisella. Harrastuskertojen on jakauduttava tasaisesti viimeisen 12kk ajalle. Todistus pyydetään samaan tapaan kuin aiemmin mainittu AAK-todistus yllämainituin poikkeuksin.”

Huomioita

”Kuten aiemmin mainitussa jäsenyyden todistamisen kanssa on saatu huomata, uuden lain tuomat vaatimukset eri laitosten välillä vaihtelevat suuresti varmasti myös muiden tulkintojen osalta ja asiat hakevat paikkaansa vielä hyvän tovin. Kannattaa siis varautua kaikkeen, mutta myös tiedostaa, mitä laki sanoo ja vaatii.”

”Mikäli koet, että lupaa haettaessa vaatimukset eivät vastaa sitä mitä laki sanoo, kannattaa rohkeasti olla yhteydessä lupaa käsittelevään henkilöön ja pyytää tarvittaessa kirjallisesti vastausta, mihin vaatimukset perustuvat. Lisäksi tulee muistaa, että lupahakemuksia käsittelevät henkilöt lupatoimistoissa ovat harvoin niitä, jotka lupapäätökset tekevät. Tapauksissa, missä hakemusta jättäessä vaaditaan jotain muuta kuin oikeasti tarvitaan, tulee suhtautua siten, että lupahakemusta käsittelevä taho kyllä pyytää täydennystä hakemukseen, mikäli siihen on aihetta. Lupahakemus on otettava vastaan, vaikkei se kaikkia tarvittavia dokumentteja jättäessä vielä sisällä. Lupahakemusta voi ja saa täydentää myöhemmin, myös itse. Kannattaa myös ehdottomasti lukea läpi, mitä poliisi tiedottaa omilla sivuillaan liittyen ampuma-aselupiin.”

Tässä siis Vantaan Reserviläisten tuottamaa painavaa ja asiantuntevaa tekstiä. Ihan alussa oli virke, mitä vielä painottaisin erityisesti:

Vastoin valitettavan yleistä käsitystä, ampuma-aselupia myönnetään kuten ennenkin, kunhan käyttötarkoitus on perusteltu.

Ei siis ole mitään syytä painaa paniikkinappulaa ja luopua aiotusta tai jo olemassa olevasta ampumaharrastuksesta, metsästyksestä puhumattakaan. Aselupia myönnetään edelleen! Mutta tarve on oltava perusteltu ja todellinen. Hakijan on oltava aselupakelpoinen. Tämä koskee myös pistoolilupia, mutta uuden hakijan on varauduttava 24kk:n harrastuneisuuskauteen. Aselupakelpoisuus tarkoittaa melko nuhteetonta taustaa poliisin rekistereissä. Tausta tarkistetaan tiheällä kammalla.

Suomen Ampumaurheiluliiton (SAL) tulkinnan mukaan myös ilmapistoolitoiminta voidaan sisällyttää harrastuneisuuteen. Ilmapistooliammmunnassa perusasiat (aseen hallinta, pito, ampuma-asento, tähtäinkuva, laukaisutapahtuma ja taulu) ovat hyvin samanlaiset kuin ruutipistooliammunnassakin, vain niin kuin mittakaavaa olisi pienennetty. Ja ilmapistoolin voi hankkia lupavapaasti.