Kerroin lyhykäisesti uudesta 15.7.2019 voimaan astuneesta aselaista blogissani joka oli päivätty 21.6.2019.

Ohimennen käsittelin aselain pykälää 53a §. Sanoin mm. ”…Pistoolin, ERVA-aseen tai itselataavan kertatuliaseen toistaiseksi voimassa olevan luvan haltijan on viiden vuoden kuluttua luvan antamisesta (ja tämän jälkeen viiden vuoden välein) toimitettava selvitys harrastuksen jatkumisesta. Niin kuin minä tämän tulkitsen, tämä koskee 13.6.2011 jälkeen myönnettyjä aselupia, ei siis sitä vanhempia pistoolilupia. Ei myöskään koske itselataavia haulikoita.”

Sanoin väärin. Aselain voimaanastumispäivästä kerkisi kulua jonkin aikaa, kunnes eräs lukija kiinnitti huomiota pykälän tekstiin:
53 a §, Harrastuksen jatkumisen osoittaminen
Luonnollisen henkilön, jolla on toistaiseksi voimassa oleva hallussapitoon oikeuttava lupa 6 §:n 2 momentin 4–7 kohdassa tarkoitettuun ampuma-aseeseen, erityisen vaaralliseen ampuma-aseeseen taikka ampuma-aseeseen, jonka toimintatapa on itselataava kertatuli, on viiden vuoden kuluttua luvan antamisesta ja tämän jälkeen viiden vuoden välein toimitettava lupaviranomaiselle selvitys 45 §:n 5–10 momentissa tarkoitetun lupaedellytyksen voimassaolosta. Esitettävällä selvityksellä on osoitettava, että luvanhaltija edelleen aktiivisesti harjoittaa luvan myöntämisen perusteena ollutta toimintaa tai muuta toimintaa, johon kyseistä ampuma-asetta koskeva lupa olisi voitu myöntää.

Keskellä pykälää oleva lihavointi on minun. Nuo alussa olevat jutut viittasivat pistooleihin (”käsiaseet”) ja ”siviilirynkkyihin” (joista nyt tuli A-luokan aseita), mutta lakitekstin sanamuoto kattaa helmoihinsa myös itselataavat haulikot ja itselataavat pienoiskiväärit. Tämä ei ollut mielestäni EU-direktiivin henki. Suomi meni jälleen übersoveltamaan direktiiviä, tarkoituksella vai vahingossa, kenpä tietää. Jos oli vahingossa, virheen voisi korjata lainmuutoksella. Niitähän tehdään yhtä mittaa muutenkin.

Tulee lisää muistettavaa

Itselataavia haulikoita on Suomessa kohtalainen määrä. Jo 1950-luvulla Suomeen tuli John Moses Browningin suunnittelemia pitkärekyylisiä Auto-5-haulikoita, jotka tunnettiin valmistajatehtaan mukaan FN:inä. Sitten tulivat Remingtonin kaasutoiminen 1100 ja 1980-luvulla Benellin inertiatoiminen. Tänä päivänä suosittuja itselataavia haulikoita ovat lisäksi Winchesterin SX-sarja, Berettan 400-sarja, Browningin A5 ja Maxus, Remingtonin V3 ja Versamax, Franchi Affinity, Baikal MP155 sekä monet turkkilaiset brändit. Tunnettuja itselataavia pienoiskivääreitä ovat mm. Ruger 10/22. Lisäksi markkinoilla on look-a-like versioita arskoista ja aa-koista kaliiperissa 22 Long Rifle, esim. Smith & Wesson MP15, Ruger SR-22, GSG AK-47, CZ512, ISSC MK22, Chiappa M-Four, Armi Jäger jne.

Ruger 10/22 on eräs maailman suosituimmista työtätekevistä itselataavista 22 LR-kivääreistä. Kuva: Ruger

Siis pistooleille, itselataaville kivääreille (m.l. pienoiskiväärit) ja itselataaville haulikoille (oikeammin omistajille) tulee velvoite todistaa viiden vuoden välein harrastuksen jatkuminen. Tästä löytyy ohje poliisi.fi sivustolla ja tästä. Tietysti jos aselupa – mikä tahansa – on määräaikainen, se pitää muistaa uusia ennen määräajan umpeenmenoa. Ja aselupaa uusittaessa toimitaan voimassa olevan aselain puitteissa. Tällä hetkellä se on ”2019 aselaki”.

Tärkeää on muistaa, että: ”Luvanhaltijan velvollisuus on huolehtia itse harrastuksen jatkumista osoittavan todistuksen toimittamisesta viranomaiselle.” Tässä on olemassa suuri vaara aseluvan peruuttamiselle: Aselaki 67 § (7.6.2019/724), Lupien peruuttaminen: Ampuma-aseen… hallussapitoon oikeuttava lupa… on peruutettava, jos: – – –
4) luvanhaltija on muuten kuin tilapäisesti lopettanut ampuma-aseen… myöntämisen perusteena olevan harrastuneisuuden;

Huomaa sananmuoto: ”…on peruutettava”.

Erilaisia päivämääriä

Uuden luvan kyseessä ollen viiden vuoden määräaika on selviö. Aika lähtee raksuttamaan luvan myöntämispäivästä. Vanhojen lupien osalta tilanne on monimutkaisempi. Jos toistaiseksi voimassa oleva pistoolilupa (pistooli, revolveri, pienoispistooli, pienoisrevolveri) on päivätty ennen 13.6.2011 (vuoden 2011 aselain voimaantulopäivä), ei ole velvollisuutta todistaa harrastuneisuutta.

Jos toistaiseksi voimassa oleva itselataavan kiväärin, pienoiskiväärin tai haulikon lupa on päivätty 12.7.2019 tai ennen (2019 aselain voimaanastumispäivä 15.7.2019), ei ole velvollisuutta todistaa harrastuneisuutta. Mutta jos ase kuuluu uuden aselain mukaisesti ”A-luokkaan” (katso luetteloa alla), tai on ERVA-ase, ja sille on jo myönnetty aselupa, ja ase on hankittu 13.6.2017 tai sen jälkeen (EU-direktiivin voimaantulo), ja luvanhaltija haluaa edelleen säilyttää oikeutensa hankkia ja pitää hallussa suurikapasiteettisia latauslaitteita, on lupaa haettava uudelleen kuuden kuukauden kuluessa lain voimaantulosta (viimeistään 14.1.2020). Lupaa haetaan poliisilaitokselta uuden lain mukaisin perustein ja perusteen olemassaolo on osoitettava uuden lain mukaisesti ja se annetaan siirtymäaikana maksutta. ERVA-aseiden ja A-luokan aseiden omistajien ja myös wannabe-omistajien kannattaa tutkia (monimutkaiset) säädökset erittäin tarkoin.

Harrastuneisuuden todistaminen

Pistooliharrastuksen jatkuminen todistetaan ampuma-asekouluttajan todistuksella. Näitä on tullut moniin ampumaseuroihin vuoden 2011 aselakiin liitetyn pistooliluvan harrastustodistustaakan myötä. Jos pistoolilupa on annettu metsästysperusteisena (”loukkupyynnin lopetusase”), todistus haetaan riistanhoitoyhdistykseltä.

Perusteena ampumaharrastus: Tarvitaan ampuma-asekouluttajan antama todistus ampumaurheilun ja -harrastuksen aktiivisesta harrastamisesta. Käytännössä harrastaminen osoitetaan edeltävän vuoden (12 kk) vähintään neljän harrastuskerran todentamisella. Eli urheiluammunnassa neljä ampumasuoritusta sen tyyppisellä aseella, mille luvan jatkoa haetaan. Esim. ampumapäiväkirja, tulosluettelot tms. jotka esitetään ampuma-asekouluttajalle.

Perusteena metsästys: Poliisi neuvoo esittämään ampuma-asekouluttajalle seuraavat: Metsästyskortti, selvitys metsästysmahdollisuuksista ja harjoitetusta pyynnistä. On varauduttava antamaan selvitys tarpeesta metsästää nimenomaan itselataavalla aseella.

Mistä ampuma-asekouluttaja?

Vuoden 2011 aselain myötä (45d §) tuli sellainen käsite kuin ampuma-asekouluttaja. Tarkoituksena oli, että omalle jäsenistölle kirjoitettaisiin näitä harrastuneisuustodistuksia. Ampuma-asekouluttaja olisi poliisin kurssin käynyt ja poliisin hyväksymä auktorisoitu henkilö.

Esimerkkinä Nokian Reserviläiset (NRAu ry) on laittanut asiasta nettiin faktoja. Voit lukea tästä. Nokialaiset veloittavat todistuksesta 32 euroa. Rahaa merkittävämpi juttu on, miten kouluttajalle todistellaan harrastuneisuus niin että tämä uskoo todistelut ja suostuu kirjoittamaan todistuksen.

Ampuma-asekouluttajia löytyy todennäköisimmin suurista ampumaseuroista. Ne taas löytyvät Suomen Ampumaurheiluliiton (SAL) jäsensivuilta, etusivun vasemmasta sivupalkista ”Alueet ja seurat”. Oman alueen valittuasi klikkaa vasemmasta sivupalkista ”seurat”. SAL:lla on yli 300 jäsenseuraa ympäri Suomen. Useimmat ilmoittavat lokerossaan oman jäsenmääränsä ja yhteyshenkilön.

Nykyiset ampuma-asekouluttajat eivät juuri kouluta vaan antavat todistuksia harrastuneisuudesta. 1920-luvun kuvassa tilanne oli toinen. Kuva: PV

Jos pistoolilupa on saatu loukkupyynnin lopetusaseeksi, tarvitaan aktiivisen pyyntiharrastuksen todentamiseksi todistus riistanhoitoyhdistykseltä. Tälle on Riistakeskus määrittänyt hinnan 27 eur (myös kielteisestä todistuksesta on maksettava).

Yritän tehdä myöhemmin jonkinlaisen tutkielman aiheesta ”ampuma-asekouluttaja”. Paljonko niitä oikein on ja mistä niitä löytää? Todistuksen kirjoittajista saattaa tulla pulaa uuden lain ”vahingonlaukauksen” kautta.

A-luokan aseet

1. ampuma-aseet, jotka on valmistettu toimimaan sarjatulella, mutta on muunnettu toimimaan kertatulella, lippaallisella kertatulella tai itselataavalla kertatulella,
2. lyhyet (kokonaispituus on enintään 600 mm tai piipun pituus on enintään 300 mm) keskisytytteiset itselataavat kertatuliaseet, joilla voidaan laukaista yli 21 patruunaa ilman uudelleenlatausta tai joissa käytetään latauslaitetta (kiinteä tai irrotettava), jonka kapasiteetti on yli 20 patruunaa
3. pitkät (mitat yli yllä mainitun lyhyen ampuma-aseen määritelmän) keskisytytteiset itselataavat kertatuliaseet, joilla voidaan laukaista yli 11 patruunaa ilman uudelleenlatausta tai joissa käytetään latauslaitetta (kiinteä tai irrotettava), jonka kapasiteetti on yli 10 patruunaa,
4. lyhyet itselataavat kertatuliaseet, jotka on suunniteltu ja valmistettu ammuttavaksi kahdella kädellä ja olkapäätä vasten tuettavaksi taikka muuten kahden käden otteella ammuttavaksi.