Laki ampuma-aselain muuttamisesta (Finlex 724/2019) on annettu Helsingissä 7.6.2019. Allekirjoittajina olivat Tasavallan Presidentti Sauli Niinistö ja sisäministeri Maria Ohisalo (vihr). Laki astuu voimaan 15.7.2019. Käsittelen lain uusia kohtia Antti Ampujan ja Jänkhä-Joonaan näkövinkkelistä. Asealan ammattilaiset, asekeräilijät ja reserviläisaseita omistavat saavat infonsa omista tietokanavistaan, joten nämä alueet jätän vähemmälle huomiolle.

Seuraavassa on virallinen ”legal mumbo jumbo, jonka perusteella voit hakea muutettuja, poistettuja ja lisättyjä kohtia:

Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ampuma-aselain (1/1998) 17 §:n 1 momentin 3 kohta,

muutetaan 1 luvun otsikko, 1, 2 ja 3 §, 5 §:n 2 momentti, 6 §, 7 §:n 2 momentti, 8 §:n 1 momentti, 9, 12, 14 ja 15 §, 16 §:n 1 momentin 7 kohta, 17 §:n 1 momentin 4 kohta, 18 §:n 1 momentti, 19, 19 a ja 20–22 §, 23 §:n 1 ja 2 momentti, 24–27 ja 29 §, 30 §:n 1 momentti, 42 §, 42 b §:n 2 ja 3 momentti, 42 c, 43–45 ja 45 a §, 45 b §:n 2 momentti, 45 d, 47, 53 a, 57–59, 61, 62, 66 a, 67 ja 67 b §, 68 §:n 1 momentti, 68 a ja 70 §, 75 §:n 1 momentti, 80 §:n 2 momentti, 87 §:n 1 momentin 10 kohta, 92–94, 96, 106, 106 b, 110, 110 a–110 c, 112, 112 a, 112 b ja 113 §, 115 §:n 1 momentti sekä 116 ja 119 §,

sellaisina kuin niistä ovat 1, 12, 44 ja 116 § osaksi laissa 623/2017, 2 § osaksi laissa 124/2011, 3, 19 a, 45 d, 53 a, 67 b ja 110 a–110 c § laissa 124/2011, 14, 106 ja 106 b § laissa 764/2015, 15 § laissa 508/2009, 18 §:n 1 momentti, 25 ja 42 §, 42 b §:n 2 ja 3 momentti, 42 c ja 45 a §, 45 b §:n 2 momentti, 47, 61, 62, 66 a, 70 ja 93 § sekä 115 §:n 1 momentti laissa 623/2017, 19 § osaksi laeissa 601/2001, 124/2011, 764/2015 ja 623/2017, 20 § osaksi laeissa 508/2009 ja 764/2015, 21 §, 68 §:n 1 momentti, 75 §:n 1 momentti ja 80 §:n 2 momentti laissa 601/2001, 22 § osaksi laissa 601/2001, 26 ja 110 § osaksi laeissa 601/2001 ja 508/2009, 27 § laeissa 601/2001 ja 623/2017, 43 § osaksi laeissa 601/2001 ja 623/2017, 45 § laeissa 124/2011 ja 623/2017, 57 § laeissa 601/2001 ja 508/2009, 67 § osaksi laeissa 601/2001, 124/2011 ja 623/2017, 68 a § laissa 804/2003, 112, 112 a ja 112 b § laissa 190/2016, 113 § osaksi laeissa 764/2003, 689/2013 ja 623/2017 sekä 119 § osaksi laeissa 601/2001, 804/2003 ja 124/2011, sekä

lisätään lakiin uusi 6 a ja 7 a §, 10 §:ään uusi 3 momentti, 17 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 601/2001, 428/2004, 485/2010, 124/2011, 689/2013 ja 622/2017, uusi 7 a kohta, lakiin uusi 20 a, 23 a ja 26 a–26 e §, 28 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 601/2001, uusi 3 momentti, lakiin uusi 28 a, 29 a, 44 a ja 44 b §, lakiin siitä lailla 623/2017 kumotun 45 c §:n tilalle uusi 45 c §, lakiin uusi 45 e, 67 c ja 84 a §, 91 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa 893/2011, uusi 3 momentti, 105 §:ään uusi 2 momentti sekä lakiin uusi 114 a ja 114 b § seuraavasti:

Tavallista pulliaista koskevat pykälät

Seuraaviin muutoksiin kannattaa perehtyä. 2 § Ampuma-ase: Paukkupatruuna-aseet ovat ampuma-aseita ELLEI 2 § 1 mom… ”teknisesti estetty”. Tässä tullaan taas poliisin subjektiiviseen tulkintaan, mikä on tarpeeksi hyvin ”teknisesti estetty”.

Tässä Suomi-kp:n rumpulipas muistoesineenä. Se ei ole aseen osa eikä siten luvanvarainen. Kuva: Suomen Sotilas

3 § Aseen osa: Aseen osien määrittely (osat ovat luvanvaraisia): Latauslaitteet (lippaat) ovat aseen osia, jos ”pistoolin” (= lyhyen keskisytytteistä patruunaa ampuvan itselataavan kertatuliaseen) lippaan kapasiteetti on yli 20 keskisytytteistä patruunaa tai ”kiväärin” (= pitkän keskisytytteistä patruunaa ampuvan itselataavan kertatuliaseen) lippaan yli 10 keskisytytteistä patruunaa. ”Piekkarin patruunaa” (reunanalliset) käyttävät lippaat ovat siis lain ulkopuolella, samoin kuin lipas ”joka on valmistettu sarjatuliasemalliin, jonka valmistus on alkanut ennen vuotta 1946 ja joka ei sovi asennettavaksi keskisytytteiseen itselataavaan kertatuliaseeseen tai lippaalliseen kertatuliaseeseen.” Tällä on ajateltu esim. Suomi-kp:n ja ”Emman” lippaita. Mutta esim. ”arskan” ja ”aakoon” isot lippaat ovat aseiden osia, siis luvanvaraisia. Paramilitääri- ja ressuaseiden haltijoiden kannattaa kammata tiuhalla piikistöllä tämä ”latauslaite”-juttu. Haulikoitakaan tämä pykälä ei koske.

Tässä on AK-tyyppisen rk:n moderni muovilipas. Se on aseen osa ja luvanvarainen. Luvaton hallussapito aiheuttaa vakavia sanktioita (katso 67b §). Kuva: Olkkonen

5 § Patruuna: Kannattaa perehtyä. Mm. paukkupatruunat saattavat olla luvanvaraisia. 6 § Ampuma-aseiden tyypit: Kannattaa verestää muistia ja perehtyä deaktivoinnin määritelmään. 6a § Lyhyt ja pitkä ampuma-ase: Pykälä on uusi. Raja on 600 mm kokonaispituus tai 300 mm piipun pituus. Kannattaa perehtyä. ”Pitkällä ampuma-aseella tarkoitetaan kaikkia muita ampuma-aseita kuin lyhyitä ampuma-aseita.” 7 § Ampuma-aseiden toimintatavat: Ei uutta, mutta kannattaa verestää tietoja, ”TT ?”. 7a § Ampuma-aseen muuttamisen vaikutukset: Uusi pykälä, kannattaa katsoa. 8 § Taskuase: Uutena sananmuoto ja kaasuaseen lisääminen tekstiin. 9 § ja 10 § Erityisen vaaralliset…: Sananmuotoa muutettu.

14 § – 19 §:t: Koskevat lähinnä asealan ammattilaisia ja asekeräilijöitä. 19 a §: Uusi pykälä. Sanotaan ääneen: ”Patruunaa ei saa valmistaa ilman lupaa muutoin kuin omaan henkilökohtaiseen käyttöön sellaiseen ampuma-aseeseen, jonka hallussapitoon valmistajalla on lupa.” Eli kaverille ei ladata!

19 § Poikkeukset luvanvaraisuudesta. Luvanvaraista ei ole… (1 mom) ”Ennen vuotta 1890 valmistettujen ainoastaan mustalla ruudilla ampumiseen soveltuvien mustaruutiaseiden kuljettaminen ja säilyttäminen ei ole luvanvaraista. Luvanvaraista ei myöskään ole tällaisten mustaruutiaseiden pitäminen museossa tai kokoelmassa, ellei aseilla ammuta. Sisäministeriön asetuksella voidaan säätää muidenkin asehistoriallisesti arvokkaiden vanhojen ampuma-aseiden vapauttamisesta luvanvaraisuudesta tässä momentissa säädetyin edellytyksin.”

20 § – 27 §: Koskevat asealan elinkeinoa ja aseenkäsittelylupaa.

42 § – 47 §:t: Koskevat aselupaa, sen saajaa ja edellytyksiä. Koskee kaikkia aseluvan omistajia ja sellaisiksi haluavia. Kannattaa perehtyä. Uusia tai uusittuja pykäliä ovat 44a, 44b, 45c ja 45 e. Reserviläisiä ja sellaisessa toiminnassa käytettyjä aseita koskevat 43 § 9 mom. sekä siihen viittaukset pykälissä 44, 45, 45a ja 45c. Asekeräilyperusteella myönnettyyn aselupaan voidaan asettaa ehto, että aseella ei saa ampua. 42b §: 15-17-vuotiaan aselupaan asetetaan ehto, että luvanhaltija ei saa ampua aseella.

45 § Aseluvansaajaa koskevat edellytykset luonnolliselle henkilölle: Tämä on tärkeä pykälä sekä uuden luvan hakijalle että vanhan haltijalle. Tässä pykälässä tarkennetaan loukkupyynnin ja ampumaurheilun ”aktiivisuuden” määritelmää.

45d § Aselupaedellytysten seuranta: Pykälässä vakuutetaan, että lupaedellytysten voimassaoloa seurataan ”jatkuvasti”.

53a § Harrastuksen jatkumisen osoittaminen: Pistoolin, ERVA-aseen tai itselataavan kertatuliaseen toistaiseksi voimassa olevan luvan haltijan on viiden vuoden kuluttua luvan antamisesta (ja tämän jälkeen viiden vuoden välein) toimitettava selvitys harrastuksen jatkumisesta. Niin kuin minä tämän tulkitsen, tämä koskee 13.6.2011 jälkeen myönnettyjä aselupia, ei siis sitä vanhempia pistoolilupia. Ei myöskään koske itselataavia haulikoita. Mutta tämä koskee 15.7.2019 jälkeen myönnettyjä lupia itselataavalle keskisytytteiselle kiväärille, esim. kaikki ”arskat” ja ”aakoot” sekä ne harvalukuiset itselataavat metsästyskiväärit.

57 § – 59 § Asekeräilijöille. 61 § – 62 § Patruunoista ja ampumatarvikkeista. Aseluvalla saa edelleen hankkia oman kaliiperin patruunoita.

66a § – 67 § Lupien peruuttaminen: Olen haistavinani, että lupien peruuttaminen on tulossa ”helpommaksi”.

67b § Lupien peruuttaminen eräissä tilanteissa: on uusi ja ankara pykälä, joten lainaan sen sanasta sanaan [hakasuluissa olen selventänyt asetyypit, joihin lakiteksti viittaa]: Edellä 6 §:n 2 momentin 4–7 ja 12 kohdassa [pistoolit; muu ase] tarkoitetun ja 7 §:n 2 momentin 3 kohdassa tarkoitetulla itselataavalla kertatulella toimivan ampuma-aseen hankkimiseen tai hallussapitoon oikeuttavat luvat, hyväksynnät ja aseenkäsittelylupa on peruutettava, jos henkilöllä on hallussaan 3 §:n 2 momentissa [”iso lipas”] tarkoitettu latauslaite ilman sen hallussapitoon oikeuttavaa lupaa.

Eli jos on luvaton iso lipas, niin lupia lähtee kävelemään. Huomaa sananmuoto ”on peruutettava”. Kuitenkin 68a § on ”amnestiapykälä”, Poikkeus lupien ja hyväksynnän peruuttamiseen: Jos luvanhaltija, …taikka asekeräilijä oma-aloitteisesti ilmoittaa luvattomasta ampuma-aseesta tai … latauslaitteesta … poliisille ja luovuttaa ne poliisin haltuun, … hankkimiseen tai hallussapitoon oikeuttavaa lupaa … ei tämän luovutetun esineen luvattoman hallussapidon perusteella peruuteta. – – – 68a §:ään kannattaa perehtyä!

70 § Aseen osan … ja deaktivoidun ampuma-aseen hankinnasta ilmoittaminen ja esittäminen poliisille: Eli uushankitut dekotkin on ilmoitettava ja esitettävä. Pykälä lienee seurausta deaktivointien purkutapauksista. Aikaa annetaan 30 päivää. Ilmoitusta on kaavailtu tehtäväksi sähköisesti (asetus vielä työn alla).

84a § …henkilöllisyyden tarkastaminen: Asetta myytäessä ja lainattaessa luovuttajan on tarkastettava saajan henkilöllisyys ja aselupa.

91 § – 94 § käsittelevät poliisin tekemää haltuunottoa.

105 § Huolellisuusvelvollisuus: Pääluvan haltija vastaa alle 18-vuotiaan rinnakkaisluvan aseen säilytyksestä.

106 §, b Säilyttäminen; 112 §, a, b Deaktivointi:
Tärkeitä muutoksia tulee, palaan asiaan.

119 § Tarkemmat säännökset: Tällä viitataan tulevaan ampuma-aseasetukseen, jota siis ei vielä tällä kirjoittamalla ole. ”Vanha” (kirjoitushetkellä voimassa oleva) ampuma-aseasetus löytyy tästä.

Alkuperäinen teksti löytyy tästä sekä osoitteesta:

    https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190724

Uuden lain soveltamisesta riittää varmasti puhetta ja parran pärinää vielä pitkään.