Onko sinulla hallussapitolupa lyhyelle aseelle (pistooli, revolveri, pienoispistooli, pienoisrevolveri), joka on haettu 13.6.2011 jälkeen? Jos siinä lukee ”Voimassa toistaiseksi”, niin eipäs olekaan näin yksinkertaista. Poliisi edellyttää alle 5 vuotta vanhojen pistoolilupien haltijoilta harrastuneisuustodistusta viiden vuoden välein.

Tämä blogi koskee mm.  22LR tarkkuuspistooleita. Kuvassa hieno Colt Woodsman Target vuodelta 1941. Kuva: Wikimedia Commons

Tämä blogi koskee mm. 22LR tarkkuuspistooleita. Kuvassa hieno Colt Woodsman Target vuodelta 1941. Kuva: Wikimedia Commons

Jos tällaista todistusta ei toimiteta poliisille, poliisi katsoo harrastuksen rauenneen ja peruuttaa luvan. Näin siitäkin huolimatta että lupaan on merkitty ”toistaiseksi”. Toistan, että tämä koskee vain lyhyitä aseita. Ja toistan, että tämä koskee vain aselupia, jotka on pantu vireille 13.6.2011 päivämäärällä tai sen jälkeen.

Tämä päivämäärä johtuu aselain muutospäivämäärästä. Nykyisen aselain lopussa on vino pino muutossäädösten voimantuloja. Lain 11.2.2011/124 kohdalla sanotaan: ”Tämä laki tulee voimaan 13 päivänä kesäkuuta 2011.” Tämä viisivuotispäivä lähestyy nopeasti.

Tämä perustuu uuden lain 53 a §:ään. Teksti on ollut siellä jo runsaat 5 vuotta mutta on varmasti monelta unohtunut. Lakiteksti on tässä:

53 a § (11.2.2011/124)
Harrastuksen jatkumisen osoittaminen
Luonnollisen henkilön, jolla on metsästyslainsäädännön mukaan sallittua eläinten ampumista, ampumaurheilua ja -harrastusta taikka näytöstä, kuvausta tai muuta vastaavaa esitystä varten 6 §:n 2 momentin 4–7 kohdassa [= pistoolit, revolverit, pienoispistoolit, pienoisrevolverit] tarkoitetun ampuma-aseen toistaiseksi voimassa oleva hallussapitolupa, on viiden vuoden kuluttua luvan antamisesta ja tämän jälkeen viiden vuoden välein toimitettava lupaviranomaiselle:
1) ampuma-asekouluttajan antama todistus ampumaurheilun ja -harrastuksen aktiivisesta harrastamisesta;
2) riistanhoitoyhdistyksen antama todistus loukku- tai luolapyynnin aktiivisesta harjoittamisesta; taikka
3) luotettava selvitys ampuma-aseen käytöstä näytökseen, kuvaukseen tai muuhun vastaavaan esitykseen.
Lupaviranomainen voi tarvittaessa vaatia luvanhaltijaa esittämään harrastuksestaan muitakin selvityksiä.

Urheiluampujilla tulee asiaa oman seuran ampuma-asekouluttajille. Loukkupyytäjillä taas rhy:n yhdyshenkilölle. Näille henkilöille tuleekin aivan uutta vipinää. Suomessa on 295 riistanhoitoyhdistystä.

Minulla on hyvä syy ajatella, että viranomainen saattaa peruutella lupia hanakasti. Tämä oli selkokielisesti esillä Sisäministeriön tiedotustilaisuudessa v. 2009. Olin silloin paikalla ja tein tästä blogin. ”Aseiden määrää on vähennettävä”, siellä kerrottiin eduskunnan siunaamana hallituksen terveiset sisäministerin suulla. Taustalla olivat silloin tuoreet Jokelan ja Kauhajoen kouluampumiset.

Jos nyt aseenomistaja slarvaa, on viranomaisella syytä järkeillä, että pistooli onkin vain piirongin pohjalla ilman sitä käyttöä, joka on aselupaa haettaessa lomakkeessa ilmoitettu.

Mistä ampuma-asekouluttaja?

Ampuma-asekouluttaja on käynyt tietyt kurssit ja hänellä on siitä ”lupakirja”. Tyypillisesti näitä on SAL:n ampumaseuroilla, joita on Suomessa runsaat 330. Seurat alueittain löydät tästä. Jos et kuulu SAL-seuraan, voikin olla vähän hakemista seurassa, jolla on ampuma-asekouluttaja. Ja suostuuko kouluttaja kirjoittamaan todistuksen henkilölle, jota hän ei tunne?

Harrastuneisuuden osoituksena henkilölle, jolla on jo aselupa, katsotaan neljä harrastuskertaa viimeisen 12 kk aikana. Tästä on poliisin sisäinen ohjekirje 6.5.2016, jonka liitän tähän kokonaisuudessaan:

Harrastuksen jatkumisen osoittaminen
Ampuma-aselain 53 a §:n mukaan luvanhaltijan tulee osoittaa harrastuksensa jatkuminen. Kyseisen pykälän perusteella … (= lakiteksti, joka on kerrottu jo yllä).
Ampuma-aselain 13.6.2011 voimaantuloon liittyvissä siirtymäsäännöksissä todetaan, että lain voimaan tullessa voimassa olevat ampuma-aseisiin, aseen osiin sekä patruunoihin ja erityisen vaarallisiin ammuksiin liittyvät luvat, ennakkosuostumukset, ase-elinkeinoluvat sekä asekeräilijälle annetut hyväksynnät jäävät ehtoineen voimaan. Lisäksi 53 a §:ssä tarkoitettu velvollisuus esittää todistus harrastuksesta ei koske luvanhaltijoita, joiden hallussapitolupaa koskeva hakemus on jätetty ennen lain voimaantuloa eli ennen 13.6.2011.

Määräaikaisiin hallussapitolupiin liittyen harrastuneisuuden osoittaminen esitetään todistuksella uusittaessa lupaa. Jos hallussapitolupaa ei uusita, lupa lakkaa olemasta voimassa.
Toistaiseksi voimassaolevan hallussapitoluvan osalta harrastuneisuutta ei osoiteta, jos lupa on myönnetty tai sitä koskeva hakemus on pantu vireille ennen lain voimaantuloa. Jos toistaiseksi voimassaoleva lupa on annettu lain muuttumisen jälkeen, on harrastuksen jatkuminen osoitettava.

Käytännössä harrastaminen osoitetaan edeltävän vuoden (12 kk) vähintään neljän harrastuskerran todentamisella. Harrastamisen osoittaminen koskee aiemmin todetun mukaisesti vain luonnollisia henkilöitä, ei yhteisöjä. Jos luvanhaltijalla on erityisiä perusteita, miksi ei ole voinut harrastaa edellä mainittua määrää, esimerkiksi sairauden taikka ulkomaankomennuksen johdosta, ei lupaa tule peruuttaa. Luvanhaltijan velvollisuus on huolehtia itse harrastuksen jatkumista osoittavan todistuksen toimittamisesta viranomaiselle.

Jos luvanhaltija hakee uutta hankkimislupaa tai uusii määräaikaisen hallussapitolupansa, hakemisen yhteydessä osoitettu harrastuksen jatkuminen otetaan huomioon myös aikaisemman luvan kohdalla. Näin päästään tilanteeseen, jossa selvitys toimitetaan kerran viidessä vuodessa. Hyväksi lukeminen koskee luonnollisesti vain pistoolilla, pienoispistoolilla, revolverilla tai pienoisrevolverilla tapahtuvan harrastuksen osoittamista. Siten esimerkiksi kiväärin hankkimislupaa varten toimitettu todistus aktiivisesta harrastamisesta ei ole riittävä.

Jos luvanhaltijalla on lupia useisiin edellä mainittuihin aseisiin, ei harrastuksen jatkumista tarvitse osoittaa jokaisen aseen osalta erikseen, vaan yksi todistus riittää.

Poliisilaitoksia pyydetään alkuvaiheessa tutustumaan saapuviin todistuksiin huolellisesti ja tarvittaessa opastamaan todistuksen antajia. Todistusmallit (Todistus aktiivisesta ampumaurheiluharrastuksesta ja Todistus loukku- ja luolapyynnistä) on saatavissa suomeksi poliisin internet-sivuilla
www.poliisi.fi/luvat/aselupalomakkeet. Ruotsinkieliset mallit toimitetaan toukokuun aikana.
(Poliisin tekstissä olevat boldaukset ovat toimittajan tekemät.)
Poliisijohtaja Timo Saarinen ; Ylitarkastaja Tarja Ranta

PIS Poliisi_logo

Epäilen, että jos aselupa on kerran peruutettu, sen takaisin saaminen voi olla hankalaa, töisevää ja kallista. Ja jos markkinoille pölähtää yht’äkkiä suuri määrä pistooleita, koska lupia on peruutettu, se tarkoittaa hintatason romahtamista. Kauppiaat eivät ole halukkaita ostamaan pistooleita, koska varastot ovat jo pullollaan entisiä.