Tuskin on muste kerinnyt kuivua vuoden 2011 aselaissa kun siihen jo suunnitellaan muutoksia. Seuraavassa kurkistus siihen, mitä mahdollisesti on tulossa.

Mika Lehtonen (vas.) ja Seppo Sivula kertovat aselain uudistuksista. Kuva: Pekka Suuronen

Aselakiasioita on pohtinut työryhmä, johon kuuluu sisäministeriön ja poliisihallituksen virkamiesten lisäksi edustajia alan intressiryhmistä. Ampuma-aselain uudistuksen yhteydessä puhuttiin tulevasta aselain toisesta vaiheesta. Tämä nimike on haudattu, mutta työryhmä on pohtinut samanlaisia asioita. Näitä ovat mm. aseiden säilytys, voimakkaat ilma-aseet sekä ikivanhojen ampuma-ratamääräysten ajantasaistaminen.

Työtä on tehty toista vuotta. ”Välitilinpäätös” esiteltiin 3.12.2012 sisäasiainministeriön toimesta. Pääosissa esiintyivät aselakiuudistuksen projektipäällikkö Mika Lehtonen ja poliisitarkastaja Seppo Sivula.

Aseiden säilytys

Suomessa on ollut asetus turvakaapeista (163/2002) jo kymmenen vuotta. Samoin jo vuoden 1998 ampuma-aselaissa (105 ja 106 §) edellytettiin aseiden säilytystä lukitussa tilassa. Hirvensarvet samoin kuin perinteinen porstuan nurkka tulivat laittomiksi säilytyspaikoiksi jo 15 vuotta sitten.

Uudessa ehdotuksessa edellytettäisiin, että ampuma-aseesta irrotetut toiminnan kannalta oleelliset osatkin olisi säilytettävä lukitussa tilassa ja loput aseesta ”siten etteivät ne ole helposti anastettavissa tai otettavissa luvattomasti käyttöön”.

Lukituksen tai säilytyksen tasoa ei ole määritelty. Tästä voitaneen antaa erikseen asetus.

Tällä hetkellä ”yli viisi” (siis kuusi tai enemmän) itselataavaa pistoolia tai kivääriä (tai yksikin ERVA-ase) vaativat hyväksytyn turvakaapin. Jatkossa kaappikiintiöön luettaisiin kaikki aseet, siis muutkin kuin itselataavat, sekä myös haulikot ja tehokkaat ilma-aseet.

Kaappeja tulisi siis hankittavaksi yhä useammalle aseenomistajalle. Siirtymäaikaa luvataan useita vuosia. Kaappistandardeista ei puhuttu tässä tilaisuudessa, mutta voidaan otaksua, että olemassa olevia standardeja SFS 5870 (Suomi), SS 3492 (Ruotsi) ja EN 14450 (Euro) käytettäisiin edelleen. Tällöin vuodesta 2002 lähtien hankitut kaapit olisivat edelleen käyttökelpoisia ja lain kirjainen täyttäviä.

Kuten tähänkin asti, kaappi voitaisiin korvata ”poliisin tarkastamalla ja hyväksymällä tilalla”.

106 §:ään lisättäisiin kappale, joka mahdollistaisi ja laillistaisi ampuma-aseen kaupallisen säilyttämisen eli luotaisiin mahdollisuus harjoittaa ”asehotellitoimintaa”. Tällöin sellaiset aseenomistajat, jotka eivät tarvitse asettaan kovin usein, voisivat säilyttää asettaan tiloissa, joiden turvallisuudesta vastaa yrittäjä. Esimerkkinä mahdollisesta asiakkaasta voisi olla vaikkapa hirvestäjä tai kerta vuoteen ulkomaan safarille lähtijä. Analogiaa voisi ottaa vaikka rengashotelleista.

Sellainen riskihän hotellikonseptin käyttöönotossa olisi, että asevastaiset tahot rupeaisivat vaatimaan kaikkien aseiden säilyttämistä hotellissa ja aina. Tätä vastaan on marssitettava kehiin asialliset argumentit.

Voimakkaat ilma-aseet

On puhuttu, että voimakkaat ilma-aseet tulisi saattaa aselupakäytännön piiriin monen ulkomaan tapaan. Ilmeisesti ilma-aseväen edunvalvoja SIHRY on saanut lobattua aselakiehdotuksen 2a §:n sellaiseen muotoon, että ”tehokas ilma-ase olisi kaasun paineella toimiva esine, jonka piipun pienin sisähalkaisija on yli 6,35 millimetriä ja joka on suunniteltu ampumaan metalliluotia.” Tällä rajattaisiin pois erilaiset muovikuula-aseet.

Yli 6,35 kaliiperin (.25″) ilma-aseet ovat Suomessa harvinaisia. Tavallisen ilma-aseen – mukaan lukien tarkkuusammunnassa käytettävät – kaliiperi on 4,5 mm (.177″). Suuremmat 5,5 mm (.22″) kiväärit ovat jonkin verran yleistyneet viime aikoina.

Voimakkaat jouset ovat jääneet tässä vaiheessa käsittelyn ulkopuolelle.

Ampumaratalaki

Tämä olisi kokonaan uusi laki. Se korvaisi ”Keisarillisen Suomen Suuriruhtinaanmaan armollisen asetuksen ampumaratojen laittamisesta ja kunnossapidosta, jonka Hänen Majesteettinsa Keisari on ollessaan Tsarskoje Selossa 21.11.1915 suvainnut vahvistaa”.

Tämä armollinen keisari oli nimeltään Nikolai II (1868-1918). Hän oli Venäjän viimeinen tsaari ja o.t.o. Suomen suuriruhtinas. Ampumarata-asetus on eräs viimeisistä Venäjän vallan aikaisista säädöksistä, joka on edelleen jollain lailla voimassa.

Ampumaratalaki jakaisi ampumaradat kolmeen luokkaan: (1) vähäiset ampumaradat (vuosittainen laukausmäärä < 10.000 ls/v), (2) ampumaradat (10.000 – 300.000 ls/v) ja (3) ampumaurheilukeskukset (yli 300.000 ls/v). Erot luokituksessa vaikuttaisivat lupamenettelyihin ja valvontaan.

Suomessa on tällä hetkellä noin 600 eritasoista ampumarataa. Näihin kohdistuvat paineet tulevat enemmän ympäristöviranomaisilta ja ampumaratojen naapureilta kuin itse ampumaratalainsäädännöstä.

Tässä yhteydessä en voi olla sanomatta – jälleen kerran – että äänenvaimenninten käytöllä voitaisiin parantaa ampumaratojen säilymismahdollisuuksia.

Lisäksi tiedotustilaisuudessa käsiteltiin lääkäreiden ilmoitusvelvollisuutta ja muun terveydenhoitohenkilökunnan ilmoitusoikeutta tehdä ilmoitus henkilöstä, jonka he katsovat olevan sopimaton pitämään hallussaan ampuma-aseita ja/tai patruunoita.

Lääkäriliitto on ilmoittanut että ”he eivät ole halukkaita kantamaan ilmiantajan viittaa”.

Mahdollinen aikataulu

Kun kyseessä on ehdotettu lainmuutos, kulkee se normaalia lainsäädäntöreittiä. Työryhmän raportti on saatettava lopulliseen muotoon v. 2012 loppuun mennessä ja toimitettava sisäministeriölle. Tämä laatii hallitukselle luonnoksen hallituksen esitykseksi (HE). Tämä toimitetaan eduskuntaan sivistyneen arvauksen mukaan kevätistuntokaudelle 2013. Siitä ehdotus lähtee lausuntokierrokselle.

Oletettavasti HE tulee valiokunnista takaisin, mahdollisesti hiottuna, eduskunnan syysistuntokaudelle, joka alkaa kesälomien jälkeen syyskuun alussa. Mahdollisesti loppuvuodesta hallituksen esitys vahvistettaisiin laiksi ja se astuisi mahdollisesti voimaan vuoden 2013 lopussa tai 2014 alussa.

Näitä odotellessa elämme olemassa olevien paragraafien ja säädösten mukaan. Nämä ovat ampuma-aselaki ja ampuma-aseasetus. Molempien pohjat ovat vuodelta 1998 mutta niitä on rukattu, fiilattu ja täydennetty monen monituista kertaa sen jälkeen.

 

Hyvää joulua omasta puolestani! Useimmat metsästysjärjestöt ovat jo julistaneet metsän eläimille joulurauhan.