MMM on antanut hallitukselle ehdotuksen metsästyslain joidenkin pykälien muuttamiseksi. Tästä on tehty eduskunnalle HE 157.

Itselataavien haulikoiden ja kiväärien lipaskapasiteetiksi halutaan kaksi patruunaa.

Hallituksen esitystä HE 157/2012 käsiteltiin eduskunnassa lähetekeskustelussa 13.11.2012.  Vimpeliläinen kansanedustaja Reijo Hongisto (ps) kritisoi esitystä puheenvuorossaan. Tämä ja muut keskustelut HE 157:n tiimoilta eduskunnassa löytyvät tästä sivuilta 81-82. Esitys HE 157 lähti seuraavaksi maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Ehdotuksessa todetaan, että ”…laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian”. Ehdotuksen alla ovat pääministeri Jyrki Kataisen (kok) sekä maa- ja metsätalousministeri Jari Koskisen (kok, ministeri eduskunnan ulkopuolelta) nimet.

Poimin seuraavaan muutamia ehdotuksessa esitettyjä uusittuja lainkohtia (kursivoitu teksti). Ajattelen perässä ääneen, mitä käytännön vaikutuksia muutoksilla toteutuessaan olisi.

33 § Pyyntivälineet ja pyyntimenetelmät

Metsästyksessä on kielletty seuraavien pyyntivälineiden ja pyyntimenetelmien käyttö:
3) sähkölaitteet ja elektroniset laitteet, jotka tainnuttavat tai tappavat;

En ole kuullut juttuja sähköisestä tai elektronisesta metsästämisestä, mutta ehkä tässä on haluttu ennakoida tulevaisuutta.

5) keinotekoiset valonlähteet, peilit ja muut häikäisevät laitteet, kohteita valaisevat laitteet tai laitteet, jotka lähettävät näkyvän säteen kohteeseen;

Valon käyttö metsästyksessä on ollut kielletty ennenkin, mutta nyt on lisätty sananmuoto ”lähettää näkyvän säteen”. Monet kamerat mittaavat etäisyyttä näkyvällä valonsäteellä, Miten lie laita etäisyysmittarien ja sellaisten tähtäinten, missä on sisäänrakennettu etäisyyden mittaus? Toivottavasti etäisyysmittareita ei joudu kieltolistalle tämän vuoksi.

7) toimintatavaltaan automaattiset aseet sekä sellaiset itselataavat aseet, joiden lippaaseen mahtuu enemmän kuin kaksi patruunaa;

Nykylainsäädännössä on tilanne, että rusakkoa voi metsästää kolmella patruunalla lippaassa, mutta metsäjänistä kahdella. Hirvimetsällä lipaskapasiteetti saa olla kolme, mutta karhujahdissa kaksi. Viranomainen sanoo: ”Valvonnallisista syistä ei pidetä perusteltuna, että sallittu patruunakapasiteetti riippuisi metsästettävästä eläimestä, kuten se on voimassa olevien säännösten aikana.” Itselataavissa haulikoissa ja kivääreissä mentäisiin siis metsästyksessä yksioikoisesti kahden patruunan lipaskapasiteettiin.

On muistettava, että jäljelle jää vino pino manuaalitoimisia reperttereitä, joita patruunarajoitus ei koske: Pulttilukot, suoravetoiset, pumput ja vipulukot.

8) kaasun tai savun avulla pyydystäminen tai tappaminen;

Luolaeläimiä ei saisi enää savustaa ulos, mutta esimerkiksi lehtipuhallin olisi vielä sallittu väline.

12) varsijousi tai sitä vastaava jousiase;
13) keihäs, vipukeihäs, harppuuna tai muu niitä vastaava ase;
14) puhallusputki tai paineilmalla toimiva ase;

Varsijousesta tulisi kielletty metsästysväline, mutta käsijousi olisi vielä sallittu. Keihäitä ei ole enää käytetty hyvään aikaan, eikä puhallusputkia (Suomessa) senkään vertaa, mutta ilmakiväärin käyttö metsästykseen kiellettäisiin selkokielisesti. Monet voimakkaiden ilmakiväärien kannattajat ovat tähän asti vedonneet siihen, että ilmakiväärin käyttöä metsästyksessä ei ole kategorisesti kielletty.

15) ääntä synnyttävä koneellinen laite.

Erilaisten houkutinnauhotteiden käyttö kiellettäisiin, mutta suussa puhallettavia pillejä ja torvia saisi tulkintani mukaan edelleen käyttää. Jänisräikkä olisi kai jo lähellä ”koneellista laitetta”!

34 § Pyyntivälineitä ja pyyntimenetelmiä koskevat tarkemmat säännökset

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin:
1) ampuma-aselain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettujen ampuma-aseiden ja patruunoiden ominaisuuksista ja käyttämisestä;

Samoin sanotaan kohdista 2) (jouset ja nuolet), 3) (loukut ja ansat) ja 4) (pyyntimenetelmät). Eli aseiden, patruunoiden, muiden pyyntivälineiden, pyyntimenetelmien, alueiden, ajankohtien ja eläinlajien – kaiken nippelitiedon – määrittäminen jätetään asetustasolle. Asetusmenettely ei vaadi eduskunnan hyväksymistä. Virkamiestasolle (esim. poliisihallituksessa, maa- ja metsätalousministeriössä) jää paljon päätäntävaltaa käytännön asioissa. Esimerkkinä vaikkapa patruunoiden tehon tai sallitun ampuma-aseen määrittely. Mutta näin se on ollut aikojen alusta lähtien, joten ei mitään uutta auringon alla. Ensin laki ja sitten perään asetus.

41 e § Poikkeuslupa riistaeläimen tai rauhoittamattoman linnun pesän rauhoituksesta poikkeamiseen

Suomen riistakeskus voi myöntää 41 §:ssä tarkoitetun poikkeusluvan pesän ja siihen liittyvän rakennelman hävittämiseen edellä 41a-41 c §:ssä säädettyjen edellytysten täyttyessä. Lisäksi 41 b §:n edellytysten täyttyessä lupa voidaan myöntää myös munien hävittämiseen.

Tämä pykälä olisi uusi. Näen, että tässä on ajateltu majavapatoja ja merimetsojen ja hanhien kolonioita.

49 § Rauhoittamattoman eläimen pyyntivälineet ja pyyntimenetelmät

Rauhoittamattoman linnun ja villiintyneen kissan pyydystämiseen tai tappamiseen ei saa käyttää 33 §:n 1 momentin 1-3, 5-7 ja 9-15 kohdassa tarkoitettuja pyyntivälineitä tai pyyntimenetelmiä. Muun rauhoittamattoman nisäkkään pyydystämiseen tai tappamiseen ei saa käyttää 33 §:n 1 momentin 1, 3, 5-7 ja 9-11 kohdassa tarkoitettuja pyyntivälineitä tai pyyntimenetelmiä.

Vahinkoeläimiksi miellettyjen objektien määritelmiä ja pyyntimenetelmien rajoituksia tarkennettaisiin tässä muutoksessa.

83 d § Poliisilain 25 §:n nojalla lopetettu riistaeläin

Poliisilain (493/1995) 25 §:n nojalla lopetettu ahma, ilves, karhu, saukko ja susi kuuluu valtiolle ja muu riistaeläin kuuluu alueen riistanhoitoyhdistykselle.
Edellä 1 momentissa tarkoitettu ahma, ilves, karhu, saukko tai susi on toimitettava riistantutkimusta tekevälle tutkimuslaitokselle. Tutkimuslaitos voi luovuttaa eläimen yleishyödylliseen tarkoitukseen tai hävittää sen.

Tämä pykälä olisi uusi. Sen tarkoituksena olisi vähentää byrokratiaa mm. liikenneonnettomuudessa kuolleiden eläinten osalta. Esim. kolarihirvistä tulisi riistanhoitoyhdistysten omaisuutta ja kalliista poliisihuutokaupoista voitaisiin luopua.

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan __ päivänä ____kuuta 20__. Ennen tämän lain voimaantuloa annetut valtioneuvoston ja maa- ja metsätalousministeriön asetukset sekä myönnetyt luvat ja poikkeusluvat jäävät voimaan niissä sanotuin ehdoin.

Merkittävimmät vaikutukset

Nähdäkseni merkittävimmät muutokset koskisivat itselataavien aseiden lipaskapasiteettia ja ilmakiväärin kieltoa metsästyskäytössä. Aseiden lippaisiin ei ole ainakaan tähän asti edellytetty tehtävän mitään pysyväluonteisia esteitä kuten hitsauksia, kovajuotoksia tms. Jonkinnäköinen palikka tai este patruunanseuraajan alle tai taakse on riittänyt. Näppärä aseenomistaja tekee sellaisen itse, eikä aseseppäkään voine työstä kuninkaan lunnaita laskuttaa.