Ampuma-aselakia ollaan laittamassa uusiksi. Jos tässä maassa vielä on aseihminen, joka ei tästä tiedä, niin lisätietoja löytyy 11.3.2009 kirjoitetusta blogistani. Juna kulkee nyt jo kovaa. Lain valmisteluvaiheessa hankkeen valmistelija eli sisäministeriö on pyytänyt lausuntoja eri intressiryhmiltä.

Pyynnön sanamuoto ja jakelu löytyvät tästä. Lausuntojen deadline oli 22.4.2009. Asetoimittajat (rekisteröimätön yhdistys) on saanut nähtäväksi näitä lausuntoja. Koska jotkut ovat melko pitkiä ja osin puuduttaviakin, en voi niitä sellaisenaan julkistaa. Sen sijaan laitan esille näiden toimijoiden kotisivujen osoitteet, mistä hakea tarkempaa tietoa. (Klikkaa yhteisön nimeä.)

Luettelo (aakkosjärjestyksessä) toimijoista, joiden lausunnon olen nähnyt:

Lausuntoja lienee annettu enemmänkin, mutta vain näiden kannanotot on toimitettu Asetoimittajille. Merkittäviä puuttuvia lausuntoja ovat mm. Suomen Lääkäriliitto, Suomen Metsästäjäliitto ja Asehistorian Liitto. NRA ilmoitti, että heidän lausuntonsa löytyy kotisivuiltaan. Poliisikin antaa lausuntonsa, samoin Puolustusvoimat, mutta nämä eivät ole julkista tietoa.

Kuten arvata saattaa, eri toimijoilla on erilaiset intressit ja erilainen tapa esittää asiansa. Kunhan lain eteenpäin viemisessä ollaan päästy Hallituksen esitys (HE) -asteelle, rupeaa kumileimasin olemaan jo lyöntiasennossa. Maaliskuun tiedotustilaisuudessa sisäministeri Anne Holmlund kertoi, että uusi aselaki pyritään esittämään eduskunnalle ennen kevätistuntokauden päättymistä, ja se pyritään saamaan voimaan vuoden 2009 loppuun mennessä.

Teen seuraavassa yhteenvetoa näiden lausuntojen oleellisista kohdista. Täydelliset lausunnot löytyvät ao. toimijoilta.

 • Asekauppiaiden Liitto (AsekL) vaatii Aselupien Yhtenäistämisohjeen (AYO) ja sen jälkeen annettujen ohjeiden välitöntä kumoamista – perusteena monilta kohdin Ampuma-aselain ja/tai Perustuslain vastaisuus.
 • AsekL: Lakiesitys palautettava uudelleen valmisteltavaksi.
 • AsekL: Äänenvaimentimia käytetään selkeästi suojaamaan sekä itse ampujan ja koirien kuuloa että pienentämään ympäristölle aiheuttamaa melua.
 • AsekL: Ei missään nimessä hyväksy ampumaharrastajien asettamista eriarvoiseen asemaan lain edessä perustuen aseen tekniseen olemukseen.
 • AsekL: Lääketieteellisen arvion hakeminen tulee tapahtua valtion kustannuksella.
 • AsekL: Vastustaa ehdottomasti ikärajan nostamista (20 vuoden ikäraja yhdenkäden tuliaseisiin). Ikärajan tulee olla KAIKKIIN aseisiin ja KAIKILLA asetyypeillä sama eli 18 vuotta.
 • AsekL: Vastustaa ehdottomasti MINKÄÄNLAISEN aikaan sidotun pakollisen harjoittelun määräajan asettamista.
 • Kuntaliitto (KL): Lääkärintodistusta ei pitäisi edellyttää kaikilta hakijoilta, vaan ainoastaan epäilyn perusteella.
 • KL: Loukkupyynnissä ei tarvita yhdenkäden asetta, sillä saaliseläin ajetaan ensin luolasta luolakoiran avulla ulos.
 • Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK): Alaikärajaksi myös käsiaseelle täysi-ikäisyys eli 18 vuotta.
 • MPK: Harrastuksen vähimmäisajaksi ensimmäistä lupaa haettaessa puoli vuotta, minkä aikana harrastettava keskimäärin yksi kerta viikossa.
 • MPK: Ensimmäisen luvan määräajaksi 5 vuotta.
 • MPK: Reserviläisyhdistykset ja -kerhot rinnastettava laissa mainituiksi seuroiksi.
 • MPK: Moitteetta suoritettu varusmiespalvelus katsottava aseluvan saantia puoltavaksi seikaksi.
 • MPK: Seuran, yhdistyksen tai kerhon antama todistus riittää harrastuksen jatkoaktiivisuuden osoitukseksi.
 • Metsästäjäin Keskusjärjestö (MKJ): 18 vuoden ikäraja yhdenkäden aseelle on sopiva.
 • MKJ: Loukkupyynnin todistusten kirjoittaminen aiheuttaisi kestämättömän byrokratian lisääntymisen riistanhoitoyhdistyksille.
 • MKJ: Tarvittaessa metsästäjä toimittaisi itse tiedot loukkupyyntiharrastuksestaan poliisille, ja todistuksen harrastamisen jatkumisesta ainoastaan sitä pyydettäessä.
 • MKJ: Eläinten lopettamisessa pitkien aseiden käyttö on usein hankalaa ja siten pistoolityyppisten ampuma-aseiden käyttömahdollisuuden säilyminen on tärkeää.
 • MKJ: Tulisi olla mahdollisuus myöntää lupa myös 22:ta suurempikaliiperisille aseille eläinten lopetustarkoitukseen.
 • MKJ: Luolametsästyksessä ja pysäyttävällä koiralla metsästettäessä äänenvaimentimen käyttö on tärkeää laukausmelun vähentämiseksi koiran ja metsästäjän oman kuulon suojaamisen kannalta.
 • MKJ: Itselataavan pienoispistoolin käyttämiseen metsästystarkoituksessa tulee olla edelleen mahdollista.
 • MKJ: On erikoista, että henkilö, joka on sekä aktiivinen metsästäjä että ampumaharrastaja, voisi saada metsästystarkoituksessa hankkimisluvan pelkästään kertatulitoimiseen pienoispistooliin taikka pienoisrevolveriin, mutta ampumaurheilu- tai -harrastusperusteella myös muunlaisiin käsiaseisiin.
 • MKJ: Ehdotettu aktiivisen ampumaharrastuksen vaatimus kahdesta vuodesta käsiaseiden osalta on kohtuuttoman pitkä. Lyhennettävä kuuden kuukauden mittaiseksi ja lisäksi aktiivisen ampumaharrastuksen osoittamiseen luettava myös ilma-aseilla harjoittelu.
 • MKJ: Tärkeää, että 15–18 -vuotiailla säilyisi mahdollisuus ampuma-aseen itsenäiseen käyttöön metsästyksessä rinnakkaisluvan nojalla silloinkin, kun huoltajat eivät olisi metsästäjiä.
 • MKJ: Esityksessä paljon avoimia ja epäselviä kohtia. MKJ esittää, että luonnos laitettaisiin uudelle lausuntokierrokselle.
 • Reserviläisliitto (RESL): Käsiaseiden ikärajaksi 20 vuotta paitsi jos henkilö on suorittanut varusmiespalveluksen tai naisten vapaaehtoisen asepalveluksen. Tällöin ikäraja 18 vuotta.
 • RESL: Kannattaa, että käsiaseluvan saamisen edellytyksenä olisi jäsenyys ampumaseurassa. Muiden asetyyppien osalta ei kannata pakkojäsenyyttä.
 • RESL: Hyväksyttyihin käyttötarkoituksiin lisättävä vapaaehtoinen maanpuolustus ja siihen liittyvä ampumaharjoittelu.
 • RESL: Kannattaa vuoden pakollista harjoitteluaikaa ampumaseurassa ennen luvan myöntämistä ensimmäiseen käsiaseeseen. Suoritettu varusmiespalvelus tai naisten vapaaehtoinen asepalvelus lasketaan mukaan harjoitteluaikaan. Lisäksi harjoittelu voitava suorittaa myös ilma-aseella.
 • RESL: Ei kannata aseen käytön loppumista ampuma-aseluvan peruutusperusteeksi.
 • Reserviläisurheiluliitto (RESUL) pitää koko aselakiesitystä hätäisesti valmisteltuna ja puutteellisena, ja suosittaa sen palauttamista uudelleen valmisteluun.
 • RESUL: Yhdenkäden aseen sopiva ikäraja 18 vuotta.
 • RESUL: 6 kk harrastus riittää yhdenkäden aseen luvan perusteeksi. Sen jälkeen lupa tulisi myöntää toistaiseksi voimassa olevaksi ilman jatkuvaa harrasteen todistamisvelvollisuutta.
 • RESUL: Vapaaehtoinen maanpuolustus ja siihen liittyvä reserviläisten ampumaharjoittelu lisättävä hyväksyttyihin käyttötarkoituksiin omana kohtanaan.
 • Suomen Reserviupseeriliitto (RUL) esittää toista lausuntokierrosta hallituksen esityksen keskeneräisyyden ja puutteellisuuden johdosta.
 • RUL: Alaikäraja käsiaseelle täysi-ikäisyys, eli 18 vuotta.
 • RUL: Aktiivisen harrastuksen vähimmäisaika ensimmäistä lupaa haettaessa yksi vuosi. Osa harjoittelusta on oltava mahdollisuus suorittaa myös ilmapistoolilla.
 • RUL: Suoritettu varusmiespalvelus on katsottava aseluvan saantia puoltavaksi seikaksi.
 • RUL: Vapaaehtoinen maanpuolustus ja siihen liittyvä ampumaharjoittelu (reserviläisammunta) tulee olla erikseen mainittuna laissa aseluvan hyväksyttävänä käyttötarkoituksena.
 • RUL: Jos lakiin tulee tietyissä erityistapauksissa pakollinen lääkärintodistus aseluvan hakuprosessin yhteyteen, on varmistettava, että tämä todistus on saatavilla joka puolella maata.
 • Suomen Asehistoriallinen Seura (SAHS): Lopetusaseena käytetään myös .32/.38/.357 –kaliiperin revolvereja, joiden lataukset vastaavat teholtaan .22-kaliiperista. Varsinkin .32 –revolverin on mitattu olevan .22-kaliiperista hiljaisempi.
 • SAHS:Perustuslain 13 § mukainen yhdistymisvapaus on ristiriidassa lakiehdotuksen kanssa.
 • SAHS: Passiivinen aseen hallussapito. Asekeräilyyn kuuluu usein olennaisena aseen teknisten ominaisuuksien tutkiminen mm. ampumalla, sekä erilaisten näyttelyiden ja esitelmätilaisuuksien järjestäminen.
 • SAHS: Lakiehdotuksessa on kohta säännöllisistä pistokokeista kotirauhan suojaamaan paikkaan tarkistamaan miten aseita säilytetään. Ehdotus on ristiriidassa perustuslain 10 § yksityiselämän suojan kanssa.
 • SAHS: Kuolleen ihmisen luvalla olleen aseen luovutus lupalainsäädännön ulkopuolelle tulee taloudellisesti houkuttelevaksi vaihtoehdoksi, jos deaktivointi tehdään aseseppien monopoliksi. Heille tulee kiusaus nostaa nykyinen 70–120 euron palkkio suuremmaksi.
 • SAHS: Aktiivisen harrastamisen näytöksi esitetään kerran kuukaudessa tapahtuvaa harrastusta. Monissa lajeissa kilpailuja ei edes järjestetä kuin kesäkautena. Esitys on ristiriidassa käytännön mahdollisuuksien kanssa jo pelkästään Suomen olosuhteet huomioiden, koska harrastuskausi ei voi jatkua ympäri vuoden.
 • SAHS: Lakiesityksessä on puutteita. Ainoa mahdollisuus sen valmistelu kokonaan uudelleen ja tällä kertaa siten, että myös asealan intressipiirit (mm. ampumaurheilijat, metsästäjät ja asekeräilijät) ovat mukana esityksen valmistelussa.
 • Suomen Ampumaurheiluliitto (SAL): Lakiluonnosesitys sisältää selkeitä puutteita ja epäselvyyksiä. Lakiesitys asetettava tehtyjen lisäysten ja korjausten jälkeen uudelle lausuntokierrokselle.
 • SAL: Käsiaseiden ikärajaksi täysi-ikäisyys eli 18 vuotta.
 • SAL: Mahdollisuus antaa poikkeuslupia ja erivapauksia, kun hakija kuuluu SAL:n valmennusryhmiin.
 • SAL: Ensimmäisen lupaan vaadittava aktiiviharrastus 6 kk. Ilma-aseella tapahtuva harjoittelu tulee laskea mukaan harrastusajaksi.
 • SAL: Kannattaa, että hakijalle suoritetaan soveltuvuustesti. Mahdollinen hakijan mielenterveydentilaa osoittava lääkärintodistus tulee olla saatavissa helposti koko maassa. Ei saa olla kallis.
 • SAL: Ensimmäisen luvan määräaikaisuus 5 vuotta.

Että tällaista. Turhan paniikin välttämiseksi painotan edelleen, että tulevassa aselaissa kurmotetaan lähes yksinomaan yhdenkäden aseiden lupia, ja niissäkin etupäässä wannabe -luvanhakijoita. Vanhat luvat säilynevät entisellään myös loukkupyytäjillä. Pitkien aseiden osalta ei juuri mikään muutu. Jos äänenvaimentajista tulisi rekisteröitäviä, sekin todennäköisesti koskisi vain uusia vaimentimia. Itse en usko tuollaista rekisteröintiä tulevan. Siinä ei olisi järkeä eikä sillä saavuteta mitään hyötyä.

Aseen osien luvanvaraisuuteen tullee muutoksia, mutta nämä koskevat oikeastaan vain aseseppiä ja niitä harvoja pellepelottomia, jotka haluavat itse aseensa rakentaa. Deaktivointiin saattaa tulla ankariakin muutoksia. Tornihuhun mukaan vaatimus olisi, että mikään aseessa ei saisi enää liikkua. Sitten voidaan yhtä hyvin ruiskuvalaa muovista aseen näköisiä klönttejä ja maalata ne pyssyn näköisiksi.

Laeille annetaan joskus lempinimiä. Ehdotan, että uudesta aselaista tulee Lex Kauhajoki.