Reply To: –YDINvoima luonnossamme

Home Forums Luonto –YDINvoima luonnossamme Reply To: –YDINvoima luonnossamme

#246315 Ilmoita asiaton viesti
mauri
Participant

_________________________________

Arto Lauri 94. Fukushima No.4


———————————

Arto Lauri 93. The Substance


———————

3410. WIND use

Wind power refers to the nets, as if it were rigidly bound only gives credence to the 3-blade to silently rotating Tower mills. In reality, as a cheap and clean energy, the Wind in the form of 100% has been serving humanity really well. In many other circumstances so that the work in.

Now talk about wind power capabilities of halving fossil energy use downright classical GOOD form. For some reason, none of the nuclear stick should not be paid for any of the following model. First of all, NOTHING wind power earmarked hakkuma NOT sinking this great version. In addition, each kWh of wind power inoculated also removes 100% sure to direct CO2 emissions.

T & T Auto Control Janne Luotola, 8:49
Cargo ship moves with the wind force – Autopilot find energy efficient sailing route. The new freighter moving part of the wind power because it is designed to work with one large a sail and the control algorithm is able to take this into account when planning a route.

The ships carry 90 per cent of the world’s goods. They use the energy of petroleum products that pollute the atmosphere. From 2020 onwards, the ships fuel, no more than 0.1 per cent must contain sulfur. Desulphurization produce cost and low-sulfur or sulfur-free fuels are more expensive. This allows for shipping an additional incentive to consume as little fuel as possible.

Norwegian engineer Terje Lade has been developed in conjunction with VinskipTM company with the ship, which take advantage of wind movement. The hull acts as a sail, so it can save you a clear fuel. Otherwise, it will burn LNG, or liquefied natural gas, which has been completely sulfur-free fuel. Consumption is estimated at 60 percent of what the corresponding standard ship to consume. Carbon dioxide emissions, in turn, are 80 per cent lower.

In addition, the Fraunhofer Institute in Germany has developed aboard the automatic control system that is able to take advantage of the breeze under the guidance of the ship. The control algorithm collects weather forecasts and calculates the optimal route striker. This boat provides the best possible position in relation to the wind.

When the ship goes almost into the wind, the air circulates in the body on each side of the back. When the wind is not straight, it gets to the other side of the back faster than another. This creates a vacuum that pulls the ship forward.

The freighter’s the effect of wind speed of 18-19 knots, the same rate as conventional cargo vessels. The first such ship embarked on board already in 2019.
—————

3410. TUULI käyttöön

Tuulivoimasta puhutaan neteissä, ikäänkuin se olisi kovinkin jäykästi sidottu vain 3- lapaisiin hiljaisesti pyöriviin tornimyllyihin. Todellisuudessa Tuuli 100% halpana ja puhtaana energian muotona on palvellut ihmiskuntaa todella hyvin. Monessa muussakin toimivaksi osoittautuneessa kohteessa.

Nyt puhutaan tuulivoiman kyvyistä puolittaa fossiili energian käyttöä suorastaan klassisen HYVÄSSÄ muodossaan. Jostain syystä YKSIKÄÄN ydinalan maksettu haukkuja ei pidä seuraavastakaan mallista. Ensinnäkään MIKÄÄN tuulivoimaan korvamerkitty hakkuma EI uppoa tähän hienoon versioon. Lisäksi jokainen tuulivoimalla tutettu kWh poistaa myös 100% varmasti suoraan CO2 päästöjä.

T&T AUTOMAATTIOHJAUSJanne Luotola, 8:49
Rahtialus liikkuu tuulen voimalla – Automaattiohjaus löytää energiapiheimmän purjehdusreitin. Uusi rahtialus liikkuu osittain tuulen voimalla, sillä se on suunniteltu toimimaan yhtenä suurena purjeena ja sen ohjausalgoritmi osaa ottaa tämän huomioon reittiä suunniteltaessa.

Laivat kuljettavat 90 prosenttia maailman tavaroista. Ne käyttävät energianaan öljytuotteita, jotka saastuttavat ilmakehää. Vuodesta 2020 lähtien laivojen polttoaineesta enintään 0,1 prosenttia saa olla rikkiä. Rikin poistaminen tuottaa kustannuksia ja vähärikkiset tai rikittömät polttoaineet ovat muita kalliimpia. Tämä antaa laivaliikenteelle lisäkannustimen kuluttaa polttoainetta niin vähän kuin mahdollista.

Norjalainen insinööri Terje Lade on kehittänyt yhdessä VinskipTM-yhtiön kanssa laivan, joka hyödyntää tuulta liikkumisessa. Laivan runko toimii purjeena, joten se pystyy säästämään selvästi polttoainetta. Muuten se polttaa lng:tä eli nesteytettyä maakaasua, joka on kokonaan rikitön polttoaine. Kulutus on arviolta 60 prosenttia siitä, mitä vastaava tavallinen alus kuluttaa. Hiilidioksidipäästöt puolestaan ovat 80 prosenttia tavallista pienemmät.

Tämän lisäksi Fraunhoferin tutkimuslaitos Saksassa on kehittänyt laivaan automaattisen ohjausjärjestelmän, joka osaa hyödyntää tuulta laivan ohjauksessa. Ohjausalgoritmi kerää sääennusteita ja laskee optimaalisen reitin perille asti. Näin laiva saadaan parhaimpaan mahdolliseen asentoon tuulen suhteen.

Kun laiva kulkee lähes vastatuuleen, ilma kiertää rungon kummaltakin puolelta taakse. Kun tuuli ei tule kohtisuoraan, se pääsee toiselta puolelta nopeammin taakse kuin toiselta. Tästä syntyy alipaine, joka vetää laivaa eteenpäin.

Rahtialus pääsee tuulen vaikutuksesta 18–19 solmun nopeutta eli samaa vauhtia kuin perinteiset rahtialukset. Ensimmäinen tällainen laiva päässee merille jo vuonna 2019.
—————