Kymenlaaksoon perustetaan luonnonsuojelualueita kattavalla valtion panostuksella. Yhteissatsauksen piirissä on kaikkiaan 32 000 hehtaaria maata, joka on tarkoitus säilyttää luonnontilassa.

Suojeltaviksi suunnitellut alueet ovat valtion omistamia, jo aikaisemmin luonnonsuojelutarkoituksiin osoitettuja maita. Alueet kuuluvat pääosin eri suojeluohjelmiin, Natura 2000 -verkostoon ja METSO-ohjelmaan.

Metsähallituksen verkkosivuille on koottu pdf- kartat kustakin suojeltavaksi aiotusta alueesta. 

Alueita on siis kaikissa Kymenlaakson kunnissa: Haminassa, Iitissä, Kotkassa, Kouvolassa, Miehikkälässä, Pyhtäällä ja Virolahdella.

Valmistelu aloitetaan keskusteluilla paikallistahojen kanssa, ympäristöministeriö kertoo.

Suojeltaviksi suunniteltuihin alueisiin lukeutuu muun muassa soita, lehtoja, vanhoja metsiä sekä vedenalaista luontoa Itäisen Suomenlahden merialueella, osin yleisen vesialueen puolella.

Jo aiemmin perustettuun Itäisen Suomenlahden kansallispuistoon ei kuulu merialueita, ja nyt suojeltavaksi suunnitellut merialueet sijoittuvat kansallispuiston läheisyyteen.

Vesilintulaskennat

Metsästys ja kalastus huomioidaan

Paikallistahojen kanssa keskustelu on keskeinen osa suojelualueiden perustamiseen liittyvää säädösvalmistelua, ympäristöministeriö korostaa. Tapaamiset alkavat marraskuussa 2020.

Koronatilanteen vuoksi tilaisuudet järjestetään ensisijaisesti virtuaalisesti, osallistujille mahdollisimman helposti käytettävin menetelmin.

Näkemyksiä luonnonsuojelualueita koskevista suunnitelmista kysytään muun muassa maakunnan liitolta, kunnilta sekä metsästys-, kalastus- ja luonnonsuojelujärjestöiltä.

Keskustelujen jälkeen ympäristöministeriö valmistelee asetusluonnokset, jotka lähetetään myöhemmin lausuntokierrokselle.

Nyt käynnistyvien keskustelujen tarkoituksena on koota tietoja ja selvittää eri tahojen näkemyksiä paikallisista erityispiirteistä ja erityisesti metsästystä ja kalastusta koskevien poikkeusten tarpeista ja mahdollisuuksista.

Sidosryhmäkeskustelujen jälkeen oulukuussa 2020 luvassa on vielä avoin virtuaalinen yleisötilaisuus kaikille asiasta kiinnostuneille. Tilaisuuden ajankohta ja ilmoittautumislinkki julkaistaan Metsähallituksen verkkosivustolla.

Alueet säilytetään luonnontilassa

Luonnonsuojeluun osoitettujen alueiden käyttöä määrittää luonnonsuojelulaki. Luonnonsuojelualueilla on yleisenä tavoitteena säilyttää alueet luonnontilassa ja vapaina ihmisten aiheuttamilta häiriöiltä.

Jokamiehenoikeuksia ei kuitenkaan ole yleensä tarpeen rajoittaa, eli alueilla on jatkossakin sallittua marjastaa, sienestää ja liikkua. Liikkumisen rajoitus edellyttää, että alueen eläimistön tai kasvillisuuden säilyminen sellaista vaatii.

Metsästystäkin alueilla usein sallitaan. Metsähallitus voi esimerkiksi sallia alueilla hirvenajoa ja vieras- tai haittalajien metsästystä. Valtioneuvoston asetukseen yli 100 hehtaarin kokoisilla alueilla voidaan sisällyttää muitakin metsästystä sallivia säännöksiä, vaikka pääsääntöisesti eläinten tappaminen on luonnonsuojelualueilla lain mukaan kiellettyä.

Samalla on kuitenkin huolehdittava, että alueiden muuta käyttöä tai luonnonarvoja ei haitata tai vaaranneta.

Perustettavilla luonnonsuojelualueilla saa kalastaa yleiskalastusoikeuksien mukaisesti. Metsähallituksen luvalla muukin kalastus on mahdollista, ellei tälle ole esteitä luonnonsuojelualueen perustamistarkoituksen näkökulmasta.

Kalastus on mahdollista myös yleisillä vesillä merialueella sijaitsevilla luonnonsuojelualueilla.

Lähde: Ympäristöministeriö Kuvituskuvat: Otavamedian arkisto/Antti Hentinen

Lue myös: Soidensuojelu etenee Pohjois-Pohjanmaalla – tältä näyttää 614 hehtaarin vaikuttava kokonaisuus