Vaikuta vesiin -teeman puitteissa tähdätään kotimaisten vesien tilan kohentamiseen tuntuvasti. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) ovat valmistelleet yhteistyötahojensa kanssa ehdotukset Suomen eri alueiden vesienhoitosuunnitelmiksi. Suunnitelmiin voi vaikuttaa 2.11.2020–3.5.2021 välisenä aikana järjestettävässä kuulemisessa.

Vesien tilan parantaminen vaatii tekoja, rahaa ja pitkäjänteisyyttä – sekä hyvää suunnittelua. ELY-keskusten laatimat ehdotukset vesienhoitosuunnitelmiksi koskevat vuosia 2022–2027, eli aikajänne on selvästi pika-aikataulua pidempi.

Vesienhoidon tavoite on, että kaikkien pinta- ja pohjavesien tila on vähintään hyvä. Nykytilanteesta kerroimme alkusyksystä ja tiivistettynä voi sanoa, että  työsarkaa riittää vielä. Oman lisänsä kokonaisuuteen tekevät myös mikromuovit, joiden osata täsmällisempi tutkimus on vasta käynnistymässä.

Tilaa parantavien toimien tulee olla käynnissä vuoteen 2027 mennessä.

Vaikuta vesiin – rahoitusta on

Myös valtio vauhdittaa vesienhoitoa vesiensuojelun tehostamisohjelmalla, joka on jo käynnissä. Sen rahoituksen turvin hankkeiden toteuttamiseen on varattu 69 miljoonaa euroa vuosille 2019-2023.

– Vesienhoidon tavoite on järvien, jokien, rannikkovesien ja pohjavesien vähintään hyvä tila. Tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan työtä, aikaa ja riittävä rahoitus, mutta vain yhdessä tekemällä onnistumme, ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen toteaa.

Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen.

– Rahoituksella olemme käynnistäneet yli 100 vesistökunnostushanketta ja vauhditamme maatalouden vesiensuojelua kipsin, rakennekalkin ja kuitulietteen levityksellä. Ohjelman avulla on myös parannettu jäteveden ja lietteiden haitallisten aineiden käsittelyä.

Tavoitteet selvillä

Ravinnekuormituksen alentaminen on Suomen vesiensuojelun tärkein tavoite ja suurin haaste. Fosforin kokonaiskuormitusta pitäisi alentaa nykyisestä lähes kolmannes, jotta vesien hyvä tila voidaan saavuttaa. Ravinnepäästöjä tulee vähentää kaikista lähteistä, erityisesti hajakuormituksesta, ympäristöministeriö listaa.

Uudella rahoituskaudella noudatettavaa EU:n yhteisen maatalouspolitiikan (CAP) mukaista kansallista suunnitelmaa valmistellaan parhaillaan maa- ja metsätalousministeriön johdolla. Tavoitteet ja toimet tullaan sovittamaan yhteen vesienhoitosuunnitelmien tavoitteiden ja toimenpiteiden kanssa.

– Vesienhoitotoimet ovat keskeisesti mukana yhteisen maatalouspolitiikan kansallisessa toimeenpanossa muiden ilmastoon ja luonnon monimuotoisuuteen liittyvien toimien ohella, painottaa maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

Suomessa on 22 merkittäväksi nimettyä tulvariskialuetta, joilla tulvan todennäköisyys ja mahdolliset vahingolliset seuraukset ovat suuria. Merkittävillä riskialueilla asuu noin 5 800 asukasta.

Hallintasuunnitelmissa esitetään toimenpiteet, joilla alueiden tulvariskiä pyritään vähentämään. Lapväärtin, Pyhäjoen ja Kemin alueilla tulvariskien vähentämistavoitteet ja -toimenpiteet on määritetty nyt ensimmäisen kerran.

Muilla alueilla aiemmin laaditut suunnitelmat on ajantasaistettu riskin kehittymisen, koettujen tulvatilanteiden ja toteutettujen toimenpiteiden perusteella.

Toimenpiteet jo käynnissä

Tehokkain tapa pienentää tulvariskiä on ennaltaehkäistä tulvia muun muassa maankäytön suunnittelun ja rakentamisen ohjauksen avulla.

Hallintasuunnitelmissa torjuntatoimia tarkastellaan monipuolisesti varautumisesta ja tulvatilanteessa toimimisesta varsinaisiin tulvasuojelutoimenpiteisiin ja luonnonmukaisten menetelmien hyödyntämiseen. Suunnitelluista toimenpiteistä on jo tähän mennessä toteutettu noin viidesosa.

Vesienhoitoa ja tulvariskejä koskeviin suunnitelmiin voi tutustua sähköisesti. Palautetta toivotaan suoraan kyseisen alueen ELY-keskukseen. Yhteystiedot löytyvät kootusti täältä.

Saadusta palautteesta laaditaan yhteenveto ja sitä hyödynnetään lopullisia suunnitelmia laadittaessa, ympäristöministeriö kertoo.

Aikataulun osalta on kerrottu, että valtioneuvosto hyväksyy vesienhoitosuunnitelmat ja maa- ja metsätalousministeriö tulvariskien hallintasuunnitelmat joulukuussa 2021.

Lähde: Ympäristöministeriö

Lue myös:
Vesistöjen kemiallinen tila ei kohentunut – kartta näyttää missä raja-arvot ylittyvät
Tutkimushankkeen karu lopputulos – mikromuovia kaloissa ja kaikissa vesistöissä