Teijon kansallispuisto kasvaa kokoa maakauppojen myötä. Varsinais-Suomen ELY-keskus hankki Salon kaupungilta kansallispuistoon liitettäväksi kolme Halikonlahden saarta Kirjakkalanselän ja Päälistön väliseltä vesialueelta: Kaisaaren, Mäntysaaren ja Papinsaaren. Puistoon hankittiin myös pala Teijon Yrjännummea.

Suojelu toteutui METSO-ohjelman kautta ja kauppa tehtiin osin maanvaihtona, missä Salon kaupungille siirtyi kolme valtion omistuksessa ollutta kiinteistöä yhteispinta-alaltaan noin 42 hehtaaria. Aloitteen kansallispuiston laajentamisesta teki Salon Luonnonmetsäsäätiö.

– Kansallispuistot säilyttävät arvokkainta luontoamme. Lisäksi ne luovat puitteet luonnossa liikkumiselle ja rentoutumiselle. Hallituksen tavoitteena on nykyisen kansallispuistoverkoston täydentäminen uusilla puistoilla. Sen ohella parannamme erityisesti yleisön suosiossa olevien pienten puistojen ekologista kes-tävyyttä niitä laajentamalla. Teijon kansallispuiston laajennus edistää hienosti asetettua tavoitetta, toteaa ympäristöministeri Krista Mikkonen.

Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen Kuva: Antti Hentinen

Teijon kansallispuisto laajenee saarille

Mäntysaari ja Kaisaari ovat kansallispuiston laajentumisesta kertoneen ympäristöministeriön mukaan jyrkkäpiirteisiä ja runsaslahopuustoisia vanhaa metsää kasvavia saaria, joiden yli 30 metriä merenpinnan yläpuolella olevilta kalliokumpareilta on avautuu näkymät merelle.

Rantoja kiertää lähes kauttaaltaan yhtenäinen tervaleppävyö ja reheviä lehtolaikkuja löytyy myös muualta saarista. Vanhasta laidunkäytöstä kertovat muutamat vähitellen lahoavat järeät lehdeskoivut.

Papinsaari on matalampi, lehtipuuvaltainen lehtosaari. Samaten kuin muutkin saaret, se on ollut virkistyskäytössä.

Metson valtakunta

Yrjännummi on edustava luonnontilaisen kaltainen kuivasta kankaasta karukkokankaaseen vaihettuva varttunut ja vaihteleva mäntykangas. Se rajoittuu suoraan Teijon kansallispuistoon ja on metson soidinaluetta.

Yrjännummen luonnonsuojelullista arvoa lisää sen sijainti pohjaveden muodostumisalueella.  Pohjavedet purkautuvat kansallispuistoon kuuluvien Punassuon ja Kylmässuon lähteissä.

Teijon kansallipuisto kaupungin kupeessa

Valtiolle hankitulla alueella on erityistä merkitystä luonnon monimuotoisuudelle.

Saaret lisäävät Teijon kansallipuiston ja Halikonlahden pohjoispuolella sijaitsevan Vaisakon lehtojensuojelualueen kytkeytyneisyyttä tukien luonnon monimuotoisuutta, luonnonsuojelua sekä monipuolistaen kansallispuiston virkistyskäyttömahdollisuuksia.

Yhdessä nämä kansallispuistoon liitetyt saaret ja Vaisakko toimivat maantieteellisinä ja ekologisina askelkivinä Teijosta Salon keskustaan, ympäristöministeriö muistuttaa.

Metsokuvat: Marton Berntsen / CC BY-SA  Lähde: Ympäristöministeriö

Lue myös: Haukkametsät hupenevat – metsäluonnon monimuotoisuus kärsii