Soidensuojelu Muhoksella harppasi tuntuvan askeleen eteenpäin kun laaja ja luontoarvoiltaan arvokkaaksi luonnehdittu Kivisuo suojeltiin maanantaina 21.9.

Kivisuon luonnonsuojelualueen perusti Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus voittoa tavoittelemattoman Osuuskunta Lumimuutoksen hakemuksesta.

Osuuskunta Lumimuutos on ympäristö- ja tutkimusjärjestö, joka toimii Suomessa, Alaskassa, Kanadassa, Grönlannissa sekä Siperiassa.

614 uutta hehtaaria

Uuden suojelualueen pinta-ala on noin 614 hehtaaria. Kivisuon alueelle on aiemmin perustettuna neljä yksityistä luonnonsuojelualuetta, joiden yhteispinta-ala on noin 293 hehtaaria, joten uuden suojelualueen perustamisen seurauksena Kivisuolla on jo yli 900 hehtaaria suojeltua suoluontoa.

Hämähäkinseitti Kivisuolla.

Suojelupäätös toteuttaa Helmi-elinympäristöohjelman soidensuojelun tavoitteita. Ohjelmassa suojellaan ja ennallistetaan soita, kunnostetaan lintuvesiä ja kosteikkoja, hoidetaan perinnebiotooppeja ja metsäisiä elinympäristöjä sekä kunnostetaan ranta- ja vesiluontoa.

Toiminta perustuu maanomistajien vapaaehtoisuuteen. Suojeltavista alueista saa korvauksen ja valtio tukee kunnostus- ja hoitotoimia.

– Kivisuo on luontoarvoiltaan erittäin arvokas suoalue ja tähän mennessä suurin yksittäinen Helmi-ohjelmassa suojeltu kohde. Uudella Helmi-ohjelmalla pureudumme Suomen luonnon köyhtymisen juurisyyhyn, eli elinympäristöjen vähenemiseen ja laadun heikkenemiseen. Luontokadon pysäyttäminen vaatii juuri tällaisia tekoja, sanoo ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen.

Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen. Arkistokuva/Antti Hentinen

Soidensuojelu pelastaa arvokkaita elinympäristöjä

Kivisuota kuvaillaan laajaksi ja yhtenäiseksi aapasuokokonaisuudeksi, joka on Muhoksen  mittavaksi luonnehditun suokokonaisuuden kaakkoisin osa.

Kivisuolla esiintyy monipuolinen valikoima arvokkaita elinympäristöjä, joista esimerkkejä ovat ruohoiset suot, vähäpuustoiset suot,   metsäsaarekkeet ja näiden vaihettumisvyöhykkeitä sekä runsaasti arvokkaiden lajien esiintymiä. Kivisuo edustaa monipuolisesti Pohjanmaan laajoilla aapasoilla tavattavaa suokasvillisuutta.

Maisemallisesti Kivisuon avosoiden ja metsäsaarekkeiden muodostama laaja avoin maisema on vaikuttava; avointa maisemaa avautuu pisimmillään 3-4 kilometriä avosuoalueiden yli.

Linnustoselvityksessä alue on todettu pesimälinnustoltaan valtakunnallisesti arvokkaaksi kohteeksi.

Lähde: Ympäristöministeriö

Lue myös: Metsälinnut ahdingossa – urbaaneilla alueilla menee paremmin