Maisemahyvitys, eli maisema-arvokauppa, jossa matkailijat ja muut tahot voivat antaa vapaaehtoisia lahjoituksia eli niin kutsuttuja maisemahyvityksiä metsämaisemien ylläpitoon ja hoitoon, käynnistyy Kuusamossa syyskuun puolivälissä.

Luonnonvarakeskuksen mukaan tavoitteena on edistää matkailulle tärkeiden kauniiden maisemien ja luonnon monimuotoisuuden säilymistä alueella.

– Maisema-arvokauppa toimii niin, että kerätyistä varoista maksetaan korvaus maisemanhoidosta niille metsänomistajille, jotka haluavat vapaaehtoisesti hoitaa metsiä maisemat ja luontoarvot huomioiden, kertoo toimintamallia jo useita vuosia kehittänyt Liisa Tyrväinen Luonnonvarakeskuksesta.

Maisemahyvitys antaa valinnanmahdollisuuden

Kokeilussa mukana olevat metsät on valittu huomioimalla uudistuskypsien metsien maisemallinen arvo, luonnon monimuotoisuus ja metsän rooli hiilivarastona.

Metsänomistajat voivat valita, haluavatko he säilyttää alueen koskemattomana sopimuskauden ajan vai käsitellä metsää tavalla, joka säilyttää metsän peitteisenä. Metsänomistajille maksettava korvaus määräytyy tämän mukaisesti.

– Maiseman vaaliminen huolellisesti valituilla kohteilla ei vaikeuta paikallista puunhankintaa, kertoo Suomen Metsäkeskuksen elinkeinojohtaja Anssi Niskanen.

Maisemahyvitys tähtää ainutlaatuisten maisemien säilyttämiseen. Metsänomistajat saavat korvauksen maisemat huomioivasta metsänhoidosta. Kuva: Wiki Commons/Victor Belousov

Vetovoimainen luonto

Kuusamon alueen matkailun keskeisenä vetovoimatekijänä on luonto. Useat alueen matkailuyrittäjät keskittyvätkin erilaisten luonnossa tapahtuvien matkailupalveluiden tarjoamiseen.

Luontoympäristön viihtyisyys, maisemat ja monipuolisuus ovat tärkeitä vaikuttajia matkailijoiden elämyksiin, ja siksi Kuusamo oli ideaalinen valinta maisema-arvokaupan pilotille.

Kokeilussa mukana olevat maisemakohteet onkin valittu alueilta, jotka ovat matkailun kannalta keskeisiä. Näitä ovat esimerkiksi erilaisten ulkoilureittien kuten Karhunkierroksen varret sekä maisemapaikoilta kuten Rukatunturilta tai Konttaiselta avautuvat näkymät.

– Maisemien vaalimista ja luonnon monimuotoisuutta tukeva toimintamalli tuo monenlaisia hyötyjä niin matkailuyrityksille kuin alueelle laajemmin, toteaa matkailualueelle Ruka-Kuusamo Matkailun toimitusjohtaja, Mats Lindfors.

Alueellisia hyötyjä ovat muun muassa alueen imagon vahvistuminen vastuullisena ja kestävänä matkakohteena ja konkreettiset toimet matkailumaiseman säilyttämiseksi

Myös metsänomistajat hyötyvät

Luonnonvarakeskuksen, Suomen metsäkeskus ja Ruka-Kuusamon matkailuyhdistyksen mukaan metsien ekologinen kestävyys paranee maisemia ja luonnon monimuotoisuutta vaalimalla. Puolestaan sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys paranevat alueella, kun matkailuyrittäjien lisäksi myös yksityiset metsänomistajat hyötyvät Kuusamoon suuntautuvasta matkailusta.

Luken tutkimusten perusteella valtaosa Kuusamon matkailijoista on valmis osallistumaan pienellä panoksella luontoarvojen vaalimiseen matkakohteessa.

Maisemahyvitys kiinnostaa myös puukauppoja pohtivia metsänomistajia. Kuusamon metsänomistajista (43 %) on kertonut olevansa kiinnostunut osallistumaan maisema- ja virkistysarvokaupaan.

Mallissa maanomistajille korvataan puuntuotannon menetyksiä määräaikaisen vapaaehtoisen 10 vuoden sopimusjakson aikana.

Kohteesta riippuen metsää voi käsitellä suojelun rinnalla myös eri-ikäisrakenteisena poiminta- ja pienaukkohakkuin.

Avauskuva: Luke, Artikkelikuva: Wiki Commons/Victor Belousov/CC BY

Lue myös: Haukkametsät hupenevat – metsäluonnon monimuotoisuus kärsii