Vesistöjen kemiallinen tila Suomessa ei ole kohentunut, vaikka äkkiseltään vesistöt voisi mieltää varsin puhtaiksi.

Suomen ympäristökeskus kertoo, että järvien, jokien ja rannikkovesien kemiallinen tila ei ole parantunut, vaikka useimpien aineiden pitoisuudet alittavat niille asetetut pitoisuusrajat eli laatunormit. Syykin on selvillä.

Muutaman pysyvän ja eliöihin kertyvän aineen laatunormit ylittyvät laajasti Suomessa ja sen vuoksi pintavesien kemiallinen tila on huono.

Vesistöjen kemiallinen tila arvioidaan kuuden vuoden välein. Arviointi toteutetaan ELY-keskusten ja Suomen ympäristökeskuksen toimesta.

Tila-arviossa verrataan vesiympäristölle vaarallisten ja haitallisten aineiden pitoisuuksia niiden ympäristönlaatunormeihin, jotka ovat haitallisuuteen perustuvia pitoisuusrajoja. Arvioinnissa on mukana kaikkiaan 6 875 vesimuodostumaa, jotka kattavat koko Suomen.

 

Elohopea usein syyllinen

Elohopean pitoisuusraja ylittyi noin puolessa vesimuodostumista. Luokittelutulos pysyi pääosin samana kuin edellisessä luokittelussa.

Elohopean määrää arvioidaan kaloihin kertyneellä pitoisuudella, mutta sen pitoisuusraja vesistöjen kemiallisen tilan arvioinnissa on huomattavasti tiukempi kuin kaloille elintarvikkeena asetettu enimmäispitoisuus.

Elohopea on kaukokulkeutuva raskasmetalli, joka on peräisin fossiilisten polttoaineiden, erityisesti kivihiilen poltosta. Elohopean käyttöä ja päästöjä on rajoitettu kansainvälisin sopimuksin.

Vesistöjen elpymisen odotetaan kuitenkin kestävän vuosikymmeniä tai vuosisatoja, sillä nykyisen laskeuman osuus on hyvin pieni verrattuna maaperässä ja sedimenteissä jo olevaan elohopean määrään.

Toinen yleinen ongelma palonestosta

Toinen kaukokulkeutuva ongelmavyyhti ovat palonestoaineet.

Aikaisemmin palonestoaineina käytettyjen bromattujen difenyylieettereiden (PBDEt) ympäristönlaatunormi tiukkeni vuonna 2015. Se ylittyy kaikkialla Euroopassa. Ympäristönlaatunormia onkin kritisoitu liian tiukaksi.

PBDE-aineet ovat kaukokulkeutuvia ja erittäin hitaasti hajoavia yhdisteitä. Niiden käyttö on kielletty kansainvälisesti muutamia erikseen mainittuja poikkeustapauksia lukuun ottamatta.

Elintarvikeviranomaisilla ei ole käytössään arviontityöhön sovellettavaa raja-arvoa kalojen PBDE:lle.

Nikkelin ja kadmiumin pitoisuudet ylittyivät noin 40:ssä tutkitussa vesimuodostumassa.

Orgaanisten tinayhdisteiden (TBT), perfluorattujen alkyyliyhdisteiden (PFOS) ja PAH-yhdisteisiin kuuluvien aineiden ympäristönlaatunormit ylittyivät alle kymmenessä vesimuodostumassa.

Vesistöjen kemiallinen tila on tunnettava

Nyt valmistuneen pintavesien kemiallisen tilan sekä vuonna 2019 valmistuneiden ekologisen tilan ja pohjavesien tilan luokittelua käytetään vesienhoidon toimenpiteiden suunnittelun pohjana kolmatta vesienhoitokautta varten, joka kattaa vuodet 2022–2027, Suomen ympäristökeskus kertoo.

Suunnittelutyön tavoite on yksiselitteinen, eli vesien tilan parantaminen.

Lähde Suomen ympäristökeskus

Lue myös: 

Tutkimushankkeen karu lopputulos – mikromuovia kaloissa ja kaikissa vesistöissä
Mikromuovin lähteet kiikarissa – nyt tutkitaan maatalouden vaikutusta