Pienvesien suojelutyön suunnittelussa on hyvä tuntea pienvesiin liittyvä lainsäädäntö, käsitteet ja määritelmät. Verkosta löytyvän uuden oppaan ohjeet auttavat myös tunnistamaan erilaiset pienvedet maastossa.

Oppaan ovat kirjoittaneet Suomen ympäristökeskus SYKEn, Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus Valonian ja Itä-Suomen yliopiston asiantuntijat.

Pienvesiä ovat purot, lammet, norot, lähteet sekä maankohoamisen seurauksena syntyneet kluuvijärvet ja fladat. Suomessa arvioidaan olevan noin 100 000 km puroja ja noroja, 100 000 – 200 000 lähdettä ja 200 000 alle 10 hehtaarin lampea. Fladoja on noin 1 500 ja kluuvijärviä noin 450.

Pienvedet ahtaalla

Pienvedet kärsivät muun muassa ojituksista, hakkuista, vesirakentamisesta ja vesistöjen rehevöitymisestä. Uusia uhkia aiheuttavat ilmastonmuutos ja vieraslajit. SYKEn mukaan pienvedet ovat valtakunnallisesti tarkasteltuna hälyttävän huonossa tilassa.

– Pienvesien suojelu, kunnostaminen ja ennallistaminen ovat ajankohtaisia ja tärkeitä, koska pienvesien uhanalaistumiskehitys pitäisi pysäyttää. Samalla pelastetaan muun muassa niistä riippuvaista uhanalaista lajistoa, kuten hyönteisiä, kasveja ja kaloja, Valonian vesiasiantuntija Janne Tolonen sanoo SYKEn tiedotteessa.

Erä kertoi lokakuussa rannikon pienvesien merkityksestä ahvenelle ja hauelle sekä Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön Haukitehdas-hankkeesta, jossa kunnostetaan lisääntymiskosteikoita hauelle.

Pienvesillä on merkittävä vaikutus veden kiertokulkuun ja ekosysteemien toimintaan, sillä pienvedet kytkevät erilaiset ympäristöt toisiinsa. Monet lajit ovat riippuvaisia pienvesistä.

Vuonna 2018 päivitetyn Suomen luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnin mukaan pienvesiluontotyyppien tila on heikentynyt verrattuna vuoden 2008 arviointiin. Kaikkien sisävesien luontotyyppien tila on Etelä-Suomessa heikompi kuin Pohjois-Suomessa, mikä johtuu suuresta maankäyttöpaineesta.

Apua lakien tulkintaan

– Lainsäädäntö suojaa pienvesiä, mutta sen tulkinta koetaan usein vaikeaksi eikä suojelunarvoisia pienvesiä aina tunnisteta maastossa, SYKEn suunnittelija Liisa Hämäläinen sanoo tiedotteessa.

– Uusi julkaisu on ensimmäinen kokoava opas pienvesien tunnistamisesta ja niihin liittyvästä lainsäädännöstä.

Pienvesiopas on osa ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön vuonna 2015 julkaiseman pienvesien suojelu- ja kunnostusstrategian täytäntöönpanoa.