Sisävesien tila ei ole muuttunut merkittävästi vuodesta 2013, joskin paikoin on havaittavissa lievää paranemista. Rehevöityminen on edelleen suurin ongelma.

Suomenlahden tila on parantunut, mutta rannikkovesien tila ei ole pääosin saavuttanut hyvää tilaa. Pohjavesien riskit eivät ole lisääntyneet.

Ympäristöministeriö ja Suomen ympäristökeskus (SYKE) tiedottivat kotimaan vesien tilasta elokuun lopussa.

Alustavassa arviossa on mukana 6 875 järvi-, joki- ja rannikkovesimuodostumaa. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) ja SYKE selvittävät yksittäisten tilamuutosten syitä alkusyksyn aikana.

Etenkin pohjoisessa tilanne mainio

Suuret järvet ja erityisesti Pohjois-Lapin vesistöt ovat ekologiselta tilaltaan pääosin hyviä tai erinomaisia. Sen sijaan pienet järvet kärsivät rehevöitymisestä ja virtavedet liettymisestä.

Keinotekoisten tai voimakkaasti muutettujen vesien tilaa ei ole vielä arvioitu.

Ekologisen tilan luokittelussa tarkastellaan ensisijaisesti biologista laatua. Vesimuodostuman planktonlevien, piilevien, vesikasvien, pohjaeläinten ja kalojen tilaa verrataan oloihin, joissa ihmistoiminta ei ole aiheuttanut havaittavaa vaikutusta eliöstössä.

Mitä vähäisempi ihmisen vaikutus on, sitä parempi on vesistön ekologinen tila.

Lisäksi arvioinnissa otetaan huomioon veden kemialliset (kokonaisravinteet, pH, näkösyvyys) ja hydromorfologiset (mm. vaellusesteet, säännöstely) laatutekijät.

Suomenlahden tilassa on havaittavissa paranemista vesiensuojelutoimien ja etenkin Pietarin tehostuneen jätevedenpuhdistuksen ansiosta. Hyvässä tilassa olevat rannikkoalueet keskittyvät Pohjanlahdelle.

Tietoa toimenpiteiden taustaksi

Vesien tila arvioidaan kaikissa EU-maissa joka kuudes vuosi. Edellinen Suomen vesien tila-arvio on tehty vuonna 2013.

ELY-keskukset ovat laatineet alueensa vesien tila-arviot, joiden pohjalta SYKE on laatinut valtakunnallisen yhteenvedon vesien tilasta vuosina 2012–2017 kerättyjen aineistojen pohjalta.

Luonnonvarakeskus vastasi arvioinnista kalojen osalta.

Tietoa vesien tilasta löytyy Vesien tila- karttapalvelusta.

EU:n alueella tavoitteena on pintavesien hyvä tila viimeistään vuoteen 2027 mennessä.

Tuore ekologisen tilan luokitus antaa yhä tarkempaa tietoa niistä vesistä, jotka tarvitsevat toimia hyvän tilan saavuttamiseksi tai ylläpitämiseksi. Yhteenveto toimista tulee olemaan osa vesienhoitosuunnitelmia, joista valtioneuvosto päättää vuonna 2021.