Uudet eläinten pyyntiin liittyvät asetukset tulevat voimaan kesäkuun alussa 2019. Muutokset koskevat muun muassa hirvieläinten metsästyksessä käytettäviä koiria ja haitallisiksi vieraslajeiksi luokiteltuja eläimiä.

Hirvieläintä ajavan koiran säkäkorkeusrajoitusta korotettiin metsästysasetuksessa nykyisestä 28 senttimetristä 39 senttimetriin.

Kookkaampien koirien käyttämisen toivotaan tehostavan pyyntiä ja tuovan uusia koiraharrastajia mukaan hirvieläinten metsästykseen. Muutoksella halutaan tukea erityisesti valkohäntäpeuran kannanhallintaa.

Naakka puolestaan lisättiin metsästysasetuksessa lajeihin, joiden tappamiseen voi rakennuksen sisällä käyttää ilma-asetta. Muutos nähtiin tarpeelliseksi, koska naakat hakeutuvat usein sisälle rakennuksiin.

Naakan status muuttui viime vuonna rauhoitetusta linnusta rauhoittamattomaksi linnuksi.

Riistaeläimistä haitallisiksi vieraslajeiksi

Supikoira, minkki, piisami, rämemajava ja pesukarhu eivät enää jatkossa ole riistaeläimiä. Lajit on säädetty joko EU:ssa tai kansallisesti haitallisiksi vieraslajeiksi, joten niiden pyyntiä ja tappamista koskevat kesäkuun alusta alkaen vieraslajilain säännökset.

Muutos muun muassa poistaa kyseisiä lajeja aiemmin koskeneet rauhoitusajat. Lajien kaikkien yksilöiden pyydystäminen on kesäkuusta alkaen mahdollista ympäri vuoden.

Supikoiran ja muiden haitallisten vieraslajien pyydystämiseen ja tappamiseen sovelletaan pääasiassa samoja säännöksiä, jotka metsästyslain ja -asetuksen mukaan koskevat rauhoittamattomia eläimiä.

Vaikka lajit eivät enää olekaan riistaeläimiä, sallitut pyyntivälineet ovat pääosin samoja kuin ennen. Esimerkiksi myrkyn tai sähköisten laitteiden käyttö eläinten pyyntiin on kiellettyä edelleen.

Metsästyskorttia ei vaadita

Haitallisten vieraseläinten pyydystämiseen ei vaadita metsästyskorttia. Eläimiä saa silti jatkossakin pyydystää vain, jos tuntee lain vaatimukset ja osaa toimia niiden mukaisesti.

Eläin on aina lopetettava mahdollisimman nopeasti ja kivuttomasti, ja lopetuksen saa tehdä vain henkilö, jolla on siihen riittävät tiedot ja taidot.

Pyydystämisestä tai tappamisesta ei saa myöskään aiheutua vaaraa ihmisille eikä koti- tai riistaeläimille. Pyydystettävä eläinlaji täytyy lisäksi tunnistaa varmuudella, ja pyytäjän tulee tuntea sallitut pyyntivälineet ja -menetelmät.

Supikoiran kuva: Pkuczynski [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons