Valtioneuvosto antoi viime torstaina eli 4. huhtikuuta asetuksen Tenon kalastussääntöön ensi kaudelle tehtävistä muutoksista.

Samalla maa- ja metsätalousministeriössä valmistui asetus Tenon matkailukalastuslupien hinnoista vuonna 2019.

Asetukset tulevat voimaan niin, että Tenon kalastuslupien myynti voi alkaa suunnitellussa aikataulussa keskiviikkona 10. huhtikuuta.

Tenon kalastusluvat on jaettu puoliksi Suomen ja Norjan välillä. Suomen lupia voi ostaa entiseen tapaan Lapin ELY-keskuksen ylläpitämästä verkkokaupasta ja Norjan lupia vastaavasta Norjan verkkokaupasta.

Tietoa kalastuksesta Tenojoella löytyy myös Lapin ELY-keskuksen Teno-sivuilta.

Hinnat pääosin ennallaan

Tenon matkailukalastuslupien hinnoittelu perustuu Tenonjokivarren osakaskuntien esityksiin, joissa on huomioitu kokemukset lupien menekistä edellisellä kalastuskaudella.

Hinnat ovat pääosin samoja kuin edellisellä kaudella.

Nuorgamin osakaskunnan alueella venekalastuslupien hinta on joinakin viikkoina viime vuotta korkeampi, ja Utsjoen kirkonkylän osakaskunnan alueella kaikkien lupien hinnat nousivat viidellä eurolla.

Tenojoen yläosalla Outakosken osakaskunnan alueella rantalupien hinta laskee kalastuskauden lopulla.

Lohikantojen elvytys jatkuu

Suomi ja Norja sopivat Tenon kalastussäännön muutoksia koskevasta pöytäkirjasta maaliskuun lopussa.

Neuvotteluihin osallistui ministeriöiden ja kalataloushallinnon lisäksi kalastusoikeuden haltijoita molemmista maista. Muutoksista neuvoteltiin myös Saamelaiskäräjien kanssa.

Kalastussääntöön tehtävät muutokset ovat vähäisiä ja teknisluonteisia, koska Tenojoen vesistön yläosan lohikantoja pitää elvyttää vielä useita vuosia, jotta ne saadaan kestävälle tasolle.

Kalastussääntöön ei voitu tästä syystä tehdä sellaisia muutoksia, jotka lisäisivät merkittävästi lohiin kohdistuvaa kalastuspainetta.

Kalastuskautta 2019 koskevat muutokset:

  1. Matkailukalastuslupiin on mahdollista liittää lasten kalastuslupia. Lupien määrää kalastuslupaa kohti ei ole rajoitettu. Lasten saamat saaliit raportoidaan luvanhaltijan saalisraportoinnin yhteydessä.
  2. Jokisuiden kalastuskieltoalueiden rajat on määritetty sivujokikohtaisesti sivujokien erityisominaisuudet huomioon ottaen. Tenon pääuomassa suoja-alue rajoittuu useimpien sivujokien kohdalla joen keskiuomaan, mutta osa jokisuista on rauhoitettu koko uoman leveydeltä. Tarkemmat tiedot kieltoalueiden rajoista käyvät ilmi liitteenä olevasta pöytäkirjasta.
  3. Norjan rantakalastuslupien aluekohtaista jakoa on muutettu niin, että lupia on aiempaa runsaammin tarjolla Utsjoen kirkonkylän, Vetsikon ja Nuorgamin alueiden vastarannalla. Norjan kalastusluvat hankitaan Norjan puolen lupakaupasta.
  4. Muiden kalalajien kuin lohen verkkokalastusaika piteni viidellä päivällä eli jatkuu nyt kesäkuun 15. päivään.
  5. Myös verkkopyydysten havasmateriaalia ja paikkakuntalaislupien saalisraportoinnin määräaikoja koskeviin sääntökohtiin tehtiin pieniä tarkennuksia.
  6. Myös soutajalta vaaditaan kalastuslupa viime vuoden tavoin.

Kuva: Matti Paavola [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons