Maa- ja metsätalousministeriö on lähettänyt lausunnolle asetusluonnoksen uhanalaisten ja taantuneiden kalojen arvoista.

Asetusluonnos liittyy toukokuussa voimaan tulevaan kalastuslain muutokseen, jonka mukaan tiettyjen  kalastusrikosten ja -rikkomusten yhteydessä tulee jatkossa tuomita valtiolle menetettäväksi kalan arvo lajinsa edustajana.

Lausunnoille annettu määräaika päättyy 12. huhtikuuta.

Kalalajit, joita menettämisseuraamus koskee, ovat lohi, järvilohi, ankerias, nahkiainen, taimen, harjus, nieriä, jokirapu sekä mereen laskevassa joessa tai purossa oleva siika.

Asetusluonnoksessa lajit on jaettu edelleen tarkoituksenmukaisiin suojeluyksiköihin tuoreimman uhanalaisuusarvioinnin (Punainen kirja 2019) ja kalastusasetuksen perusteella.

Asetusluonnoksessa esitettävät arvot perustuvat Luonnonvarakeskuksen laskelmiin siitä, miten kalliiksi kunkin suojeluyksikön korvaaminen uudella vastaavalla yksiköllä käytännössä tulee.

Luonnokseen sisältyy 23 erilaista arvoa, jotka vaihtelevat välillä 50–7 510 euroa. Korkeinta arvoa esitetään äärimmäisen uhanalaiselle Vuoksen vesistöalueen järvilohelle.

Korvausarvon määrittely perustuu kunkin suojeluyksikön osalta sen suojelun tarpeeseen, uusiutumiskykyyn ja lisääntymisikäisen kannan kokoon.

Salakalastuksen seuraamuksia koskevan kalastuslain muutoksen tavoitteena on tehostaa uhanalaisten ja taantuneiden kalalajien suojelua ja elpymistä.

Etenkin vaelluskalakantojen, kuten äärimmäisen uhanalaiseksi luokitellun Saimaan järvilohen, osalta on ollut ongelmallista, että kalojen elinolojen parantamiseen tähdänneet kalliit toimenpiteet ovat joissain tapauksissa mitätöityneet kokonaan salakalastuksen takia.

Esimerkiksi Pielisjoella Kuurnan voimalaitoksen alapuolella on usein tavattu kalastajia kalastamassa laittomasti Saimaan järvilohia.

Korvausarvojen vahvistamisen uskotaan lisäävän lajien suojaa laitonta kalastusta vastaan ja viestivän samalla myös yleisemmin uhanalaisten ja taantuvien kalojen arvosta ja laittoman kalastuksen moitittavuudesta.

Mikäli lausuntokierroksen aikana asetukseen ei tule muutoksia, rauhoitettujen kalalajien pyydystämisestä on tulossa maksettavaksi seuraavanlaisia summia:

 • Itämeren lohi meressä ja sisävesissä 3380 €
 • Järvilohi Vuoksen ja Hiitolanjoen vesistössä 7510 €
 • Ankerias 3510 €
 • Nahkiainen 100 €
 • Taimen meressä ja mereen laskevassa joessa 3260 €
 • Taimen sisävesissä leveyspiirin 67°00′N eteläpuolella 2120 €
 • Taimen sisävesissä leveyspiirin 67°00′N pohjoispuolella 400 €
 • Harjus meressä 800 €
 • Nieriä Vuoksen vesistössä 5100 €
 • Jokirapu 60 €
 • Siika mereen laskevassa joessa tai purossa 460 €

Asetusluonnos kokonaisuudessan.

Kuva: MaSii [Public domain], via Wikimedia Commons