Tornionjoen vesistöalueella sijaitseva Hannukainen Mining Oy:n kaivoshanke Kolarissa on lupahakemusvaiheessa.

Suunniteltu kaivos sijaitsee Itämeren tärkeimmän luonnonlohijoen Tornionjoen sivujoen Äkäsjoen valuma-alueella.

Kaivoksen lupahakemuksen sisältö on saanut laajaa kritiikkiä asiantuntijapiireissä. Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) vaatii hakemuksen hylkäämistä.

Kalataloustieteen professori Hannu Lehtosen mukaan Hannukaisen kaivoksen ympäristölupahakemuksessa on vähätelty vaikutuksia vesiin ja kaloihin. Hakemuksessa esitetyt päätelmät ovat kyseenalaisia.

Hankkeen vaikutusalue on SVK:n mukaan hyvin laaja ja sillä voi olla vaikutuksia Perämereen saakka. Kaikkia jätevesien mukana kulkevien aineiden ympäristövaikutuksia ei tunneta

Kaivoksen prosessivesien purkamisesta aiheutuisi järjestön mukaan myrkkyjen lisäksi haittaa kiintoaineesta kalojen kutualueiden liettymisenä ja vedenlaadun heikkenemisenä.

SVK katsoo, ettei kaivostoimintaa tule alueella käynnistää, vaan hakemus on hylättävä. Hannukaisen kaivostoiminta vaarantaisi kestämättömällä tavalla Tornionjoen vesistön lohi- ja meritaimenkantoja, sekä alueen muita kala- ja vesieläinlajeja.

Hankkeen vaikutukset vedenlaatuun ja kalojen lisääntymisympäristöön olisivat järjestön mukaan negatiivisia ja pitkäaikaisia.

– Matkailun ja kalastusmatkailun merkitys ja niiden kehittämismahdollisuudet tarjoavat kestävän tavan taata työllisyys tulevaisuudessa paljon pidemmäksi aikaa, kuin ympäristöä tuhoava ja suhteellisen lyhytaikainen kaivostoiminta, SVK toteaa tiedotteessaan.

Suunnitellun kaivoshankkeen ympäristövaikutukset ovat uhka Tornionjoen myönteisesti kehittyneelle villille lohikannalle ja uhanalaiselle meritaimenkannalle, SVK arvioi.

– Tornionjoen vesistö on koko Itämeren mittapuussa erityisen tärkeä vaelluskalojen lisääntymis- ja poikasalue. Vesistö tuottaa vuosittain lähes kaksi miljoonaa villiä lohen smolttia Itämereen. Tornionjoen meritaimenkanta on uhanalainen ja Äkäsjoki on meritaimenkannan tärkein lisääntymisjoki.

Vaeltavat taimenet on luokiteltu äärimmäisen uhanalaisiksi ja luonnossa syntyneet meritaimenet ovat rauhoitettuja kantojen heikon tilan vuoksi. Uhanalainen meritaimenkanta ei kestä lisääntyvää kuolleisuutta.

Tornionjoki on Suomen ja Ruotsin yhteinen rajajoki, joten mahdolliset kaivostoiminnan haitat kalakannoille koskettavat SVK:n mukaan molempien maiden lisäksi koko Itämeren alueen maita lohen syönnösalueen rannoilla.

Kuva: htoyryla (photo taken by the uploader) [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons