Maa- ja metsätalousministeriö ja Ruotsin meri- ja vesiviranomainen ovat päivittäneet Tornionjoen kalastussääntöä, joka kuuluu Suomen ja Ruotsin väliseen rajajokisopimukseen. Uusia kalastusmääräyksiä aletaan soveltaa 1. kesäkuuta alkaen.

Kalastusmääräyksistä neuvotellaan vuosittain, jotta ne pysyisivät ajan tasalla suhteessa kalakantojen tilaan. Samalla pyritään varmistamaan, että kalastus sopimusalueella on kestävää.

Tornionjoen kalastussääntöön sovittiin seuraavat tarkennukset, joista pääosa on säilynyt samoina kuin vuonna 2016.

Kaikki taimenet vapautettava 

Tornionjoen kalastusalueen meri- ja jokialueella saaliiksi saadut taimenet on välittömästi laskettava takaisin veteen elävänä tai kuolleena, eikä taimenta saa tarkoituksella pyytää alueella. Määräyksen tavoitteena on elvyttää uhanalaisia meritaimenkantoja. Määräys ei koske kalastusta Kilpisjärvessä, johon meritaimen ei vaella.

Pyydykset koettava päivittäin

Merialueella muun kalalajin kuin lohen ja taimenen pyynnissä ennen 17.6.2017 käytettävät kiinteät pyydykset on koettava päivittäin, ja pyydys on nostettava kokonaan ylös vedestä.

Näin kalastuksen valvojat voivat tarkistaa, onko pyydykseen jäänyt lohia tai taimenia, jotka pitää vapauttaa.

Ruotsi sallii aiempien vuosien tapaan lohen kaupallisen merikalastuksen aloittamisen sopimusalueen merialueella kalastussäännön mukaisesti 17.6.2017 klo 12.00 alkaen.

Apajapaikoille vain yksi kulkuverkko

Muiden lajien kuin lohen ja taimenen kalastus kulkuverkolla ja kulteella on sallittu ainoastaan kalastussäännön liitteessä mainituissa apajapaikoissa 1.8.–14.9.2017.

Määräyksen tarkoituksena on suojella vaellussiikakantoja ja keskittää siian pyynti elokuun nousukauteen. Lisäksi halutaan vähentää kulkuverkkokalastusta heinäkuussa, jolloin on lohen tärkeä nousukausi.

Siian kalastus ankkuroidulla verkolla on sallittu Könkämäenon hitaasti virtaavissa vesissä, suvannoissa ja järvissä 15.9.−30.9.2017 vähintään 200 metrin etäisyydellä koskialueesta.

Kalastussäännön liitteessä mainituissa apajapaikoissa on sallittua käyttää tai säilyttää veneessä samanaikaisesti enintään yhtä kulkuverkkoa venekuntaa kohden. Tavoitteena on vähentää kulkuverkkokalastuksen pyyntipainetta ja parantaa kalastuksen valvonnan edellytyksiä.

Lippokauteen viikko lisää

Lippoaminen on kalastustapa, jossa pyyntiväline on pitkän varren päässä oleva ohuesta verkosta kudottu haavi eli lippo, jota kuljetetaan joen pohjan tuntumassa. Siian lippoamisessa käytetyn lipon silmäkokoa ei rajoiteta.

Näin halutaan mahdollistaa tiheämpisilmäisen hapaan käyttö ja se, että siiat eivät tartu käytetyn lipon silmiin.

Lohen lippoaminen on sallittu jokialueella kalastussäännön liitteessä mainituissa apajapaikoissa 8.6.–30.6.2017. Siikaa voi puolestaan lipota näissä apajapaikoissa 8.6.–14.9.2017.

Lippoamisen aloittamisen päivämäärää on aikaistettu yhdellä viikolla vuonna 2016 noudatetusta.

Yksihaaraiset koukut spinnflugaan

Uutena määräyksenä on sovittu, että viehekalastuksessa heittopainon, tapsisiiman ja vieheen avulla (spinnfluga) jokialueella on sallittua käyttää vain yksihaaraista koukkua, jonka suurin kitakoko on 12 millimetriä.

Koukkurajoituksen tarkoituksena on vähentää lohien tarttumista koukkuun suun ulkopuolelta.

Mateen kalastus sallitaan myös syksyisin

Madetta saa kalastaa koukulla, maderysällä ja -merralla sekä pilkkimällä jään päältä myös 15.9.−15.12.2017, vaikka se on yleinen kieltoaika. Näin halutaan sallia perinteinen jään päältä tapahtuva mateen kalastus ja pilkkiminen.

Kilpisjärven kalastuskieltoa lyhennettiin

Kalastussäännöstä poiketen Kilpisjärvellä yleinen kalastuskieltoaika on lyhennetty aikavälille 1.10.–15.11.2017 (muualla 15.9.–15.12.2017), jolla otetaan huomioon järven erityisolosuhteet. Lisäksi Kilpisjärvellä sallitaan moottorin käyttö kalastettaessa vieheellä veneestä.

Kilpisjärveen ei nouse suojeltavaa lohta tai vaeltavaa meritaimenta, joten laajalla järvellä voidaan sallia vetouistelun harjoittaminen.

Kilpisjärvellä saa myös käyttää pidempiä ankkuroituja verkkoja (240 m) kuin muualla (60 m), mutta Kilpisjärven päädyissä (Kolttalahti, Siilaskosken suu ja Könkämäenon luusua) verkkokalastus on nieriän ja taimenen suojelemiseksi kielletty.

Kuva: Jan Ainali (Oma teos) [CC BY-SA 4.0], lähde: Wikimedia Commons