Iijoen alueella on arvion mukaan satoja tierumpujen ja siltarakenteiden kaloille aiheuttamia vaellusesteitä.

Metsähallituksen hallinnoimassa Esteet pois! -hankkeessa tehdään selvitys noin 350 tienalituksesta Taivalkosken ja Pudasjärven alueella.

Hankkeen aikana kunnostetaan kymmeniä vaellusesteitä kaloille kulkukelpoiseksi ja tienpitäjien kanssa haetaan ratkaisuja loppujen vaellusesteiden poistamiseksi.

Yksittäinen ongelmarumpu on ympäristöllisesti koettu varsin tähän saakka vähäpätöiseksi harmiksi. Suomessa on arviolta noin 90 000 vesistörumpua, joista jopa kolmasosa on täydellinen vaelluseste ja joka toinen muodostaa ainakin ajoittaisen vaellusesteen.

Tierummut ja siltarakenteet ovat siis laaja ympäristöongelma.

Keski-Suomessa tehtiin vuosina 2013–2014 tutkimus, jonka mukaan 830 rummusta lähes 40 prosenttia muodosti pysyvän vaellusesteen.

Estevaikutuksen aiheuttivat useimmiten rummun alapään pudotus, liian suuri virtausnopeus, rakenteen pohjan sileys, veden mataluus sekä rakenteen suulla olevat kivi-, jäte- ja karikepadot.

Tilannetta on pahentanut ohjeistuksen puute ympäristöystävällisestä rumpurakentamisesta ja -rakenteista.

Vesienhoitolain tavoitteena on vesimuodostumien hyvä ekologinen tila. Se edellyttää virtavesien vapaata uomajatkumoa ja hyvälaatuista elinympäristöä.

Tilaa ei voi pitää kuitenkaan yleisesti hyvänä, jos ylitysrakenteet katkaisevat esimerkiksi kalojen vaelluksen.

Valtaosa ylitysrakenteisiin liittyvistä ympäristöongelmista on vältettävissä pelkästään oikealla rakennevalinnalla, oikealla tielinjauksella ja rakenteen oikealla asentamisella. Tämä edellyttää ohjeistuksen ja -koulutuksen tehostamista, ympäristöasiantuntemuksen lisäämistä ja uusien ylitysrakennemallien kehittämistä.

Hankkeen yhtenä tavoitteena onkin rumpurakentamisen valtakunnallisen ohjeistuksen laatiminen.

Hanketta rahoittavat Ympäristöministeriö ja Metsähallituksen luontopalvelut.

(Metsähallituksen/Pohjanmaan luontopalvelujen tiedote 29. kesäkuuta)