Luonnonvarakeskuksen (Luke) tutkimuksen mukaan havupuiden tilavuuskasvu (m³/ha) on lisääntynyt merkittävästi kaikkialla Lapissa.

Kuusien ja mäntyjen tilavuuden kasvu (m³/ha) ja lisääntynyt taimettuminen johtuvat todennäköisesti kasvukauden pitenemisestä ja ilmakehän lisääntyneestä hiilidioksidista.

Lämpösumma ja sadanta lisääntyivät tutkimusjakson aikana Lapissa erityisesti vuosina 1994–2013 verrattuna pitkäaikaiskeskiarvoihin 1977–2013.

Lapin tunturialueilla tehdyssä tutkimuksessa kuusen runkoluku (taimia ja puita/ha) kasvoi metsänrajalla ja puurajalla, mutta männyn runkoluku ei kummallakaan.

Kuusen tilavuuskasvu puolestaan lisääntyi metsänrajalla ja männyn tilavuuskasvu sekä metsän- että puurajalla.

Kuusi vaatii mäntyä suotuisammat olosuhteet uudistuakseen, mutta uudistuttuaan kuusen taimet ovat männyn taimia kestävämpiä tuholaisia ja ankaria sääolosuhteita kuten tykkyä vastaan.

Tutkimustulokset viittaavat myös siihen, että kuusentaimet ovat männyntaimia paremmin sopeutuneet muuttuviin ilmastotekijöihin metsänraja-alueella.

Kuusen uudistumista ja kasvua tutkimusalueella edistivät pidentyneen kasvukauden lisäksi hyvät siemensadot. Mänty kärsi muun muassa talvihomeen ja mäntypistiäisen aiheuttamista tuhoista. Myös porojen tallaaminen tappaa männyn taimia.

26 vuoden seuranta

Tutkimuksessa selvitettiin kuusi- ja mäntymetsänrajojen muutosta Lapin tuntureilla 26 vuoden aikana.

Tutkimusalueen muodostivat Luken metsänrajatutkimuksen koealat Lapissa. Boreaaliset metsänrajametsät kasvavat ankarissa ilmasto-olosuhteissa puulajien esiintymisalueiden reunalla, jossa pienetkin ympäristömuutokset voivat vaikuttaa puiden levinneisyyteen.

Metsänrajalla tarkoitetaan aluetta, jossa yhtenäinen metsä muuttuu yksittäin kasvaviksi puiksi.

Puuraja on puolestaan mutkitteleva rajapinta puuttoman tundran tai paljakan ja yksittäisiä puita kasvavan vyöhykkeen välissä.

Tutkimuksen tulokset on julkaistu Silva Fennicassa 2015.

(Luonnonvarakeskuksen tiedote 9. joulukuuta 2015)