Riistatiheikköjen määrä metsähallituksen uudistusalojen luontokohteissa on viime vuosina lisääntynyt, mutta määrässä on sen mukaan vielä parannettavaa.

Riistatiheiköt tarjoavat suojaa ja parantavat merkittävästi metsäkanalintujen elinoloja.

Riistan huomioinen on ollut mukana metsähallituksen aloittamien metsänhakkuiden ympäristöseurannoissa mukana viimeiset kaksi vuotta. Seurannoissa arvioidaan myös metson soitimia.

Metsähallituksen mukaan arvioinnin kohteena olevien metson soidinalueiden ja -paikkojen metsän peittävyys on parantunut edellisestä vuodesta ja on nykyisin jopa erinomaisella tasolla.

Myös uudistettavan alueen koko on nyt pääsääntöisesti hehtaarin maksimikokoa pienempi. Soitimien toimintakelpoisuudesta huolehtiminen varmistaa metson säilymisen valtion metsissä myös huonoina lintuvuosina.

Metsähallitus on tehnyt metsätalouden ympäristöseurantoja jo vuodesta 1994. Viime vuonna tehdyt seurannat osoittavat, että luontokohteiden ominaispiirteiden säilyttäminen on onnistunut kaikissa seuratusta työlajeissa. Luontokohteita ovat esimerkiksi puronvarret ja lehdot.

Seurannassa arvioidaan arvokkaiden luontokohteiden säilyminen puun korjuun yhteydessä, monimuotoisuudelle arvokkaan säästetyn puuston määrä ja laatu, hakkuiden maisemavaikutukset, vesiensuojelun onnistuminen sekä energiapuun korjuun laatu.

KUVATEKSTI: Luontokohteissa on monimuotoisuudella arvokkaita lehtipuita ja lahopuita (Kuva: Antti Otsamo).

(Metsähallituksen tiedote 25. maaliskuuta 2014)